Leveringen - 293623-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Communicatie-uitrusting

2019/S 120-293623

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Serviciul de Telecomunicații Speciale
4267230
Str. Independenței nr. 323A
Bucureşti
060044
Roemenië
Contactpersoon: Baranescu Mihail
Telefoon: +40 212022305
E-mail: achizitii.publice@sts.ro
Fax: +40 212222134
NUTS-code: RO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stsnet.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de furnizare echipamente de comunicații și licențe pentru implementarea proiectului „Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă – SIIEASC”

Referentienummer: 4267230_2018_PAAPD1030003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32570000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contractul are ca obiect furnizarea de echipamente de comunicații de date securizate, concentratoare de comunicații, soluție integrată de management si echipamente hardware și licențe pentru backbone și rețeaua de distribuție.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare, astfel: în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru clarificările solicitate cu 18 zile înaintea termenului limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 16 317 472.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul 2 – Echipamente și licențe pentru backbone și rețea de distribuție

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000
48219500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul central al autorității contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Echipamente de backbone – 9 buc.

Interfețe de conectare cu SFP – backbone – 24 buc.

Licență rețea backbone STS – 26 buc.

Interfețe de conectare tip SFP – distribuție – 24 buc.

Licență rețea distribuție STS – 24 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componentă tehnică. / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă” – SIIEASC

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul 1 – Echipamente de comunicații de date securizate, concentratoare de comunicații și soluție integrată de management

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32570000
32573000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul central al autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Router/firewall 3G/4G – 3 424 cpl.

Antene 3G/4G de exterior – 1 180 buc.

Concentrator comunicații (judet) – 40 cpl.

Concentrator comunicații (central) – 4 cpl.

Soluție integrată de management – 1 cpl.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnică. / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă” – SIIEASC

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 217-495834
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 795614
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotul 2 – Echipamente și licențe pentru backbone și rețea de distribuție

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nova Tech Integrated Solutions S.R.L.
34770594
Str. Aviatorilor nr. 54, sector 1
București
011864
Roemenië
Telefoon: +40 318600666
E-mail: lavinia.ciocan@novatech.com.ro
Fax: +40 318600667
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.novatech.com.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 063 600.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 919 100.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 795620
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotul 1 – Echipamente de comunicații de date securizate, concentratoare de comunicații și soluție integrată de management

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
S.C. Trencadis Corp S.R.L.
RO 20415754
Str. Mărgeanului nr. 3D
Baia Mare
430223
Roemenië
Telefoon: +40 262216000
E-mail: mihaela@trencadis.ro, office@trencadis.ro, mihai.spatariu@trencadis.ro, violeta.stefanescu@trencadis.ro, mihail.pavelescu@trencadis.ro, mihnea.mihailescu@trencadis.ro, bid@trencadis.ro
Fax: +40 262216000
NUTS-code: RO114

Internetadres: www.trencadis.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 821 504.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 398 372.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Serviciul de Telecomunicații Speciale – Direcția Achiziții Publice
Splaiul Independenței nr. 323A
București
060044
Roemenië
Telefoon: +40 212022305
E-mail: achizitii.publice@sts.ro

Internetadres: www.sts.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019