Leveringen - 293643-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Bonheiden: Was-droogcombinaties

2019/S 120-293643

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Imelda VZW
Imeldalaan 9
Bonheiden
2820
België
Contactpersoon: Mevrouw Anita Tesseur
Telefoon: +32 15506130
E-mail: anita.tesseur@imelda.be
Fax: +32 15505010
NUTS-code: BE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.imelda.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Was- en desinfectietoestellen voor flexibele scopen

Referentienummer: 2018-0151
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39713210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit de levering, opleiding en gebruiksklare installatie van een was- en desinfectieinstallatie ten behoeve van de centrale unit voor reiniging en desinfectie van warmtegevoelige flexibele endoscopen. De aanvoer van vuile scopen zal gebeuren vanuit de consultaties, het chirurgisch dagziekenhuis, het operatiekwartier en intensieve zorgen. De centrale unit voor reiniging en desinfectie van de warmtegevoelige flexibele endoscopen zal bestaan uit een vuile voorreinigingsruimte waar de wasmachines beladen worden en een propere zone waar de wasmachines worden ontladen en droogkasten staan. In deze ruimten dienen de gevraagde installaties te worden geplaatst.

De installatie moet bestaan uit:

— perceel 1: was- en desinfectietoestellen voor flexibele endoscopen inclusief een traceersysteem compatibel met Endobase van Olympus inclusief onderhoudscontract,

— perceel 2: alle chemica [...](zie opdrachtdocumenten).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Was- en desinfectietoestellen voor flexibele endoscopen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Imelda VZW, Imeldalaan 9, te 2820 Bonheiden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Type doorgeeftoestel, beladen in de vuile zone en ontladen in de propere zone inclusief traceersysteem compatibel met Endobase van Olympus, reeds bestaande software inclusief onderhoudscontract.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (niet gespecifieerd).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chemicaliën en detergenten ten behoeve van de reiniging van flexibele scopen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Imelda VZW, Imeldalaan 9, te 2820 Bonheiden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (niet gespecifieerd).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 227-518989
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-0151
Perceel nr.: 1
Benaming:

Was- en desinfectietoestellen voor flexibele endoscopen

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-0151
Perceel nr.: 2
Benaming:

Chemicaliën en detergenten ten behoeve van de reiniging van flexibele scopen

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Mechelen.
N.v.t.
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019