Leveringen - 293648-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Anesthesie en recovery

2019/S 120-293648

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Assistance publique hôpitaux de Paris
26750045200672
Direction des achats — logistique — bureau 516, 7 rue du Fer à Moulin
Paris
75005
Frankrijk
Contactpersoon: Mme Claire Biot, directrice
Telefoon: +33 146691334
E-mail: logistique.achats.conso@eps.aphp.fr
Fax: +33 146691234
NUTS-code: FR10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ageps.aphp.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale — dispositifs médicaux d'accès vasculaire — sets pour pose de cathéters

Referentienummer: AGEPS-AO-18-36C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33170000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale (anesthésie péridurale, Rachi-anesthésie, blocs péri-nerveux, infiltration cicatricielle et divers accessoires), dispositifs médicaux d'accès vasculaire (cathéters veineux centraux, cathéters Swan Ganz, cathéters piccline, cathéters midline, cathéters ombilicaux, cathéters artériels et accessoires) et sets pour pose de cathéter.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 209 537.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour anesthésie péridurale cathéter extrémité multiperforée fermée avec mandrin avec éléments de soins usage unique stérile usage adulte

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour anesthésie péridurale cathéter extrémité multiperforée fermée avec mandrin avec éléments de soins usage unique stérile usage adulte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour anesthésie péridurale cathéter extrémité multi-perforée fermée sans mandrin avec éléments de soins usage unique stérile usage adulte

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour anesthésie péridurale cathéter extrémité multi-perforée fermée sans mandrin avec éléments de soins usage unique stérile usage adulte

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour anesthésie péridurale cathéter arme, avec et sans éléments de soins usage unique stérile usage adulte

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour anesthésie péridurale cathéter arme, avec et sans éléments de soins usage unique stérile usage adulte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour anesthésie péridurale cathéter extrémité multiperforée fermée sans mandrin sans éléments de soins usage unique stérile usage pédiatrique

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour anesthésie péridurale cathéter extrémité multiperforée fermée sans mandrin sans éléments de soins usage unique stérile usage pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Filtre pour cathéter péridural usage unique stérile

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Filtre pour cathéter péridural usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Seringue basse résistance pour anesthésie péridurale usage unique stérile

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Seringue basse résistance pour anesthésie péridurale usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguille tuohy longue pour anesthésie péridurale usage unique stérile usage adulte

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguille tuohy longue pour anesthésie péridurale usage unique stérile usage adulte

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour rachi anesthésie usage unique stérile notamment usage adulte

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour rachi anesthésie usage unique stérile notamment usage adulte

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set cathéter pour rachi anesthésie fractionnée usage unique stérile adulte

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set cathéter pour rachi anesthésie fractionnée usage unique stérile adulte

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour peri rachi anesthésie usage unique stérile usage adulte

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour peri rachi anesthésie usage unique stérile usage adulte

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguille à rachi anesthésie extrémité atraumatique longueur inférieure ou égale a environ 103 mm usage unique stérile usage adulte

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguille à rachi anesthésie extrémité atraumatique longueur inférieure ou égale a environ 103 mm usage unique stérile usage adulte

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguille à rachi anesthésie extrémité atraumatique longueur > à environ 103 mm usage unique stérile usage adulte

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguille à rachi anesthésie extrémité atraumatique longueur > à environ 103 mm usage unique stérile usage adulte

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguille pour rachi anesthésie extrémité atraumatique usage unique stérile usage pédiatrique

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguille pour rachi anesthésie extrémité atraumatique usage unique stérile usage pédiatrique

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguille pour anesthésie caudale usage unique stérile

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguille pour anesthésie caudale usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguille pour bloc de diffusion sans neurostimulation utilisation pour infiltration chirurgicale usage unique stérile

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguille pour bloc de diffusion sans neurostimulation utilisation pour infiltration chirurgicale usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguille à échogénicité distale renforcée pour bloc de diffusion sans neurostimulation usage unique stérile

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguille à échogénicité distale renforcée pour bloc de diffusion sans neurostimulation usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguille pour bloc périnerveux avec neurostimulation usage unique stérile

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguille pour bloc périnerveux avec neurostimulation usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguille à échogénicité distale renforcée pour bloc périnerveux avec neurostimulation usage unique stérile

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguille à échogénicité distale renforcée pour bloc périnerveux avec neurostimulation usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter et aiguille pointe tuohy à échogénicité distale renforcée pour bloc périnerveux avec neurostimulation usage unique stérile

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter et aiguille pointe tuohy à échogénicité distale renforcée pour bloc périnerveux avec neurostimulation usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter monté sur aiguille atraumatique pour bloc périnerveux avec neurostimulation usage unique stérile

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter monté sur aiguille atraumatique pour bloc périnerveux avec neurostimulation usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drain multiperforé (dit cathéter multiperforé) pour l'infiltration cicatricielle post opératoire usage unique stérile

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Drain multiperforé (dit cathéter multiperforé) pour l'infiltration cicatricielle post opératoire usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set avec gaine et gel pour anesthésie loco régionale sous échographie usage unique stérile

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set avec gaine et gel pour anesthésie loco régionale sous échographie usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Système de limitation des pressions d'injection en anesthésie loco régionale usage unique stérile

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Système de limitation des pressions d'injection en anesthésie loco régionale usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Système de fixation pour cathéter d'anesthésie loco régionale usage unique stérile

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Système de fixation pour cathéter d'anesthésie loco régionale usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Appareil de neurostimulation réutilisable

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Appareil de neurostimulation réutilisable.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguille avec connectique NRfit pour préparation de médicament usage unique stérile

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguille avec connectique NRfit pour préparation de médicament usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Seringue 3 pieces avec connectique NTfit volumes < 20 ml usage unique stérile

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Seringue 3 pieces avec connectique NTfit volumes < 20 ml usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Seringue 3 pièces avec connectique NRfit volumes supérieur ou égal a 20 ml usage unique stérile

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Seringue 3 pièces avec connectique NRfit volumes supérieur ou égal a 20 ml usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prolongateur avec connectique NRfit pour pousse seringue en pvc coextrude usage unique stérile

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prolongateur avec connectique NRfit pour pousse seringue en pvc coextrude usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Robinet 3 voies avec connectique NRfit usage unique stérile

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Robinet 3 voies avec connectique NRfit usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diffuseur portable avec connectique NRfit à débit variable avec et sans bolus sans dehp pour administration de médicaments usage unique stérile

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diffuseur portable avec connectique NRfit à débit variable avec et sans bolus sans dehp pour administration de médicaments usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Raccord de transition avec connectique Luer/ NRfit usage unique stérile

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raccord de transition avec connectique Luer/ NRfit usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: QUALITE / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) de 1 à 5 lumières sans substance anti-infectieuse avec seringue standard usage unique stérile adulte

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) de 1 à 5 lumières sans substance anti-infectieuse avec seringue standard usage unique stérile adulte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) de 1 à 5 lumières sans substance anti-infectieuse avec système autre que seringue standard usage unique stérile adulte

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) de 1 à 5 lumières sans substance anti-infectieuse avec système autre que seringue standard usage unique stérile adulte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) mono et multi lumières avec substance anti-infectieuse de type chlorexhidine/sulfadiazine d'argent ou autres substances usage unique stérile

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) mono et multi lumières avec substance anti-infectieuse de type chlorexhidine/sulfadiazine d'argent ou autres substances usage unique stérile adulte et pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) inférieur ou égal a 3 fr toutes lumières, toutes longueurs usage unique stérile pédiatrique

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) inférieur ou égal a 3 fr toutes lumières, toutes longueurs usage unique stérile pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) > 3 fr toutes lumières, toutes longueurs usage unique stérile pédiatrique

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) > 3 fr toutes lumières, toutes longueurs usage unique stérile pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) > 3 fr toutes lumières, toutes longueurs usage unique stérile pédiatrique

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central en PUR (polyuréthane) > 3 fr toutes lumières, toutes longueurs usage unique stérile pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter de thermodilution Swan-Ganz pour mesure du débit cardiaque en bolus usage unique stérile

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter de thermodilution Swan-Ganz pour mesure du débit cardiaque en bolus usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central tunnelisable silicone, toutes lumières avec embase amovible avec et / ou sans manchon sans substance anti-infectieuse usage unique stérile adulte et pédiatrique

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central tunnelisable silicone, toutes lumières avec embase amovible avec et / ou sans manchon sans substance anti-infectieuse usage unique stérile adulte et pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central tunnelisable, silicone, 1 lumière avec embase fixe avec manchon 3 et 4 fr usage unique stérile pédiatrique

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central tunnelisable, silicone, 1 lumière avec embase fixe avec manchon 3 et 4 fr usage unique stérile pédiatrique

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central tunnelisable, silicone, 1 lumière avec embase fixe avec manchon supérieur ou égal a 4,5 fr usage unique stérile pédiatrique

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central tunnelisable, silicone, 1 lumière avec embase fixe avec manchon supérieur ou égal a 4,5 fr usage unique stérile pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central tunnelisable, silicone, 2 lumières avec embase fixe avec manchon taille inférieure ou égale a 7 fr et longueur inférieure ou égale a 90 cm usage unique stérile pédiatrique

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central tunnelisable, silicone, 2 lumières avec embase fixe avec manchon taille inférieure ou égale a 7 fr et longueur inférieure ou égale a 90 cm usage unique stérile pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central tunnelisable, silicone, 1 et 2 lumières avec embase fixe avec et / ou sans manchon

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central tunnelisable, silicone, 1 et 2 lumières avec embase fixe avec et / ou sans manchon. Taille supérieure ou égale à 7 fr et longueur supérieure ou égale à 90 cm usage unique stérile adulte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central tunnelisable, silicone, avec embase fixe, avec une valve distale type Groshong® ou équivalent usage unique stérile

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central tunnelisable, silicone, avec embase fixe, avec une valve distale type Groshong® ou équivalent usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central tunnelisable, PUR (polyuréthane), 1 lumière usage unique stérile pédiatrique

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central tunnelisable, PUR (polyuréthane), 1 lumière usage unique stérile pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central à insertion périphérique (PICC) en PUR (polyuréthane) haute pression avec embase fixe adulte usage unique stérile

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central à insertion périphérique (PICC) en PUR (polyuréthane) haute pression avec embase fixe adulte usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central à insertion périphérique PICC, tous matériaux usage unique stérile

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central à insertion périphérique PICC, tous matériaux usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter veineux central à insertion périphérique (PICC) pour pose avec système de guidage par méthode ECG

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter veineux central à insertion périphérique (PICC) pour pose avec système de guidage par méthode ECG.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter épicutanéo-cave PUR (polyuréthane), 1 lumière, 1 fr diamètre externe entre 0.35 et 0.38 mm pédiatrique usage unique stérile

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter épicutanéo-cave PUR (polyuréthane), 1 lumière, 1 fr diamètre externe entre 0.35 et 0.38 mm pédiatrique usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter épicutanéo-cave silicone, 1 lumière, avec embase amovible usage unique stérile pédiatrique

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter épicutanéo-cave silicone, 1 lumière, avec embase amovible usage unique stérile pédiatrique

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter épicutanéo-cave silicone, 1 lumière, avec embase fixe usage unique stérile pédiatrique

Perceel nr.: 52
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter épicutanéo-cave silicone, 1 lumière, avec embase fixe usage unique stérile pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter épicutanéo-cave PUR (polyuréthane), 2 lumières usage unique stérile pédiatrique

Perceel nr.: 53
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter épicutanéo-cave PUR (polyuréthane), 2 lumières usage unique stérile pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter midline en PUR (polyuréthane) haute pression pose par «Methode Seldinger» usage unique stérile adulte et pédiatrique

Perceel nr.: 54
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter midline en PUR (polyuréthane) haute pression pose par «Methode Seldinger» usage unique stérile adulte et pédiatrique

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter midline en PUR (polyuréthane) haute pression pose par «Methode tout en un» usage unique stérile adulte et pédiatrique

Perceel nr.: 55
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter midline en PUR (polyuréthane) haute pression pose par «Methode tout en un» usage unique stérile adulte et pédiatrique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter ombilical en PUR (polyuréthane) 1 lumière usage unique stérile

Perceel nr.: 56
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter ombilical en PUR (polyuréthane) 1 lumière usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter ombilical en PUR (polyuréthane) 2 lumières usage unique stérile

Perceel nr.: 57
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter ombilical en PUR (polyuréthane) 2 lumières usage unique stérile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter pour ponction artérielle en PTFE et PUR par méthode de Seldinger usage unique stérile

Perceel nr.: 58
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter pour ponction artérielle en PTFE et PUR par méthode de Seldinger usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cathéter de sécurité pour ponction artérielle tout type de matériaux usage unique stérile

Perceel nr.: 59
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cathéter de sécurité pour ponction artérielle tout type de matériaux usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualitè / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dispositif de fixation pour cathéter veineux central cathéter «piccline» et cathéter «midline» adulte usage unique stérile

Perceel nr.: 60
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dispositif de fixation pour cathéter veineux central cathéter «piccline» et cathéter «midline» adulte usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dispositif de fixation pour cathéter veineux central cathéter «piccline» et cathéter «midline» pédiatrique usage unique stérile

Perceel nr.: 61
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dispositif de fixation pour cathéter veineux central cathéter «piccline» et cathéter «midline» adulte usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dispositif de fixation pour cathéter veineux central cathéter «piccline» et cathéter «midline» pédiatrique usage unique stérile

Perceel nr.: 62
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dispositif de fixation pour cathéter veineux central cathéter «piccline» et cathéter «midline» pédiatrique usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour pose de cathéter ombilical usage unique stérile

Perceel nr.: 63
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour pose de cathéter ombilical usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour pose de cathéter épicutanéo-cave usage unique stérile

Perceel nr.: 64
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour pose de cathéter épicutanéo-cave usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour pose de cathéter piccline usage unique stérile

Perceel nr.: 65
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour pose de cathéter piccline usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour anesthésie loco-régionale et pose de cathéters veineux centraux usage unique stérile

Perceel nr.: 66
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour anesthésie loco-régionale et pose de cathéters veineux centraux usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour pose de cathéter percutané sous échographie sans kit suture usage unique stérile

Perceel nr.: 67
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour pose de cathéter percutané sous échographie sans kit suture usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pour pose de cathéter percutané sous échographie avec kit suture usage unique stérile

Perceel nr.: 68
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set pour pose de cathéter percutané sous échographie avec kit suture usage unique stérile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 039-084722
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'acces vasculaire et sets pour pose de cathéter lots 4-5-6-11-13-14-20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
B Braun
204 avenue du Maréchal Juin
Boulogne Billancourt
92100
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: http://www.bbraun.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 226 029.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 226 029.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 25
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lot 25

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
B Braun
204 avenue du Maréchal Juin
Boulogne Billancourt
92100
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: http://www.bbraun.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 750.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 45
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lot 45

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bard France
164-166 avenue Joseph Kessel Parkile P-14
Voisins-le-Bretonneux
78960
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: http://www.bardmedical.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 48
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lots 48-54-55-61

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bard France
164-166 avenue Joseph Kessel Parkile P-14
Voisins-le-Bretonneux
78960
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: http://www.bardmedical.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 495 900.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 495 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 41
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lots 41-44

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cook
2 rue du nouveau Bercy Le Levant
Charenton-le-Pont
94220
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: http://www.cookgroup.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 165 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 165 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 47
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lot 47

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cook
2 rue du nouveau Bercy Le Levant
Charenton-le-Pont
94220
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: http://www.cookgroup.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 22
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lot 22

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EDM
1 rue des Boisseliers, ZAC du Lycée
Domont
95330
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: http://www.edm-imaging.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 301 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 301 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 39
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lot 39

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Edwards Lifesciences
1 rue Arnold Schoenberg
Guyancourt
78280
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: https://www.edwards.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 323 190.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 323 190.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 16
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lots 16-18-19-21

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gamida
31 rue des Alouettes
Eaubonne Cedex
95600
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: http://www.gamida.net

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 265 325.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 265 325.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lots 9-26-32

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gamida
31 rue des Alouettes
Eaubonne Cedex
95600
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: http://www.gamida.net

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 123 014.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 123 014.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 65
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lot 65

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medline
2 rue René Caudron
Voisins-le-Bretonneux
78960
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: https://www.medline.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 400.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 58
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lot 58

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Prodimed
4 rue de l'Europe ZI
Neuilly-en-Thelle
60530
Frankrijk
NUTS-code: FRE22

Internetadres: http://www.prodimed.com/?lang=fr

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 719 550.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 719 550.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 66
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lot 66

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Raffin
Lieu-dit La Poste
St Romain-de-Popey
69490
Frankrijk
NUTS-code: FRK26

Internetadres: http://www.raffin-medical.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 089.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 089.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 24
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lot 24

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Smiths
3/5 rue du pont des Halles, bâtiment a
Rungis
94150
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: https://www.smiths-medical.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 451.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 451.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lots 3-33-35-37

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Teleflex
La Pousaraque
Le Faget
31460
Frankrijk
NUTS-code: FRJ23

Internetadres: https://teleflex.com/emea/?language_id=7

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 700 967.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 700 967.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lot 15

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Temena
16 rue des Entrepreneurs
Carrieres-sur-Seine
78420
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: https://temena.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 390.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 390.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux pour anesthésie loco-régionale, dispositifs médicaux d'accès vasculaire et sets pour pose de cathéter lots 1-2-7-8-12-34-36-38-40-42-43-50-51-52-53-56-57-63-64

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vygon
5 rue Adeline
Ecouen
95440
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: http://www.vygon.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 412 876.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 412 876.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

10-59-60-62-67

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vygon
5 rue Adeline
Ecouen
95440
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: http://www.vygon.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 386 106.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 386 106.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 04
75181
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 04
75181
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019