Leveringen - 293663-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Portugal-Lissabon: Computerservers

2019/S 120-293663

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autoridade Tributária e Aduaneira
Nationaal identificatienummer: 600084779
Postadres: Rua da Prata, 10a
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT
Postcode: 1149-027
Land: Portugal
E-mail: dscpl-ce@at.gov.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.portaldasfinancas.gov.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Expansão e renovação de hardware das plataformas de correio electrónico e de virtualização (hyper e kvm) nos centros de dados primário e secundário da AT

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48822000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Expansão e renovação de hardware das plataformas de correio electrónico e de virtualização (hyper e kvm) nos centros de dados primário e secundário da AT.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, número 28 em Lisboa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato ao abrigo do acordo quadro para a aquisição e aluguer operacional de equipamento informático (AQ-EI-2016) celebrado pela Espap.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantia / Weging: vinte
Prijs - Weging: oitenta
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Consulta prévia com consulta aos cocontratantes do acordo quadro para aquisição e aluguer operacional de equipamento informático da Espap, nos termos do artigo 259.º do código dos contratos públicos.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19IN31300136
Benaming:

Expansão e renovação de hardware das plataformas de correio electrónico e de virtualização (hyper e kvm) nos centros de dados primário e secundário da AT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iten Solutions, Sistemas de Informação, S. A.
Nationaal identificatienummer: 510728189
Postadres: Rua António Nicolau D'Almeida, 45, 4.º
Plaats: Porto
NUTS-code: PT1
Postcode: 4100-320
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 697 781.68 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Postadres: Avenida Infante Dom Henrique, 1
Plaats: Lisboa
Postcode: 1149-009
Land: Portugal
E-mail: seaf@mf.gov.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019