Leveringen - 293664-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Kantoormeubilair

2019/S 120-293664

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maanteeamet
Nationaal identificatienummer: 70001490
Postadres: Teelise tn 4
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10916
Land: Estland
Contactpersoon: Ave Aujärv
E-mail: ave.aujarv@mnt.ee
Telefoon: +372 6119408

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mnt.ee

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Teede hoid ja liiklusohutus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroosse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine

Referentienummer: 206019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000 Kantoormeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 141 668.52 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114214

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-12/19/1534-1
Benaming:

Müügileping nr 1-12/19/1534-1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aktsiaselts Inest Market
Nationaal identificatienummer: 10158185
Plaats: Toila vald
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 30103
Land: Estland
E-mail: valeri@inestmarket.ee
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 141 668.52 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019