Leveringen - 293669-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 120-293669

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_32140183
Postadres: Kunigunda útja 64.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1037
Land: Hongarije
Contactpersoon: Közbeszerzés Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefoon: +36 13533200
Fax: +36 14280209

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mtva.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MTVA arculati előkészítő rendszerének fejlesztése

Referentienummer: EKR000690272019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Meglévő arculati előkészítő rendszeréhez támogatás, szoftverkövetés beszerzése, frissítések, új szoftverek, hardverfejlesztése szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés keretében.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Az MTVA gyártási rendszerében az elektronikus megjelenítőkön és adásban megjelenő grafikai komponensek megfelelő minőségben történő elkészítéséhez elengedhetetlen a használatos szoftverrendszer jelen eljárásban érintett elemeinek további támogatásának biztosítása, lejáró bérleti szolgáltatás meghosszabbítása, gyártási igények alapján, további szoftverekkel történő bővítése mindösszesen 162 db szoftver tekintetében. A beszerzés megvalósulásával elérhető lesz, hogy a rendszerben található, jelen dokumentációban szereplő szoftverek új verziójának használata biztosítva legyen, támogatási szolgáltatás igénybevétele mellett. Az új verziójú szoftverek megfelelő performanciával történő futtatásához szükséges a meglévő eszközrendszer fejlesztése előkészítő munkaállomásokkal

A bevezetésben megfogalmazott működési elvárások megvalósítása érdekében feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő, új eszközök és szoftverek mindenben az MTVA meglévő gyártási, rendszerében (Vizrt) az elektronikus megjelenítőkön és adásban megjelenő arculati komponensek előkészítéséhez, az elemek megfelelő minőségben történő elkészítéséhez, szerkesztéséhez elengedhetetlen eszköz- és szoftverrendszerével egységes műszaki és minőségi egyezést mutassanak, és natív módon tudják kezelni a rendszerben lévő állományokat, meglévő munkaállomás mentések (disk image) telepíthetőségét beszerzésben szereplő munkaállomásokara Adobe és Autodesk installációs csomagok kompatibilitása mellett.

Elemek, melyekkel műszaki és minőségi egyezés és kompatibilitás szükséges:

— Boris FX Genarts Sapphire, Continuum Complete, Mocha termékek

— ChaosGroup V-Ray

— Adobe CC csomag

— Autodesk 3ds max

— HP Z8 G4 meglévő munkaállomások bővítése valósul meg, ezért egyenértékűség feltétele többek között, hogy az MTVA meglévő szoftvereivel is szükséges az együttműködés, futási, hibamentes kompatibilitás (Adobe CC termékek, Autodesk 3ds Max)

A nyertes Ajánlattevő (szerződést teljesítő Eladó) feladata az MTVA számára regisztrált, meglévő szoftverekhez szoftverkövetés, upgrade és support szolgáltatások biztosítása, valamint új szoftver és hardver termékek szállítása. Az MTVA részére a szoftverek gyártójától származó telepítőkészletek átadása, vagy online elérésének biztosítása. A telepítő készlet lehet fizikai hordozón, vagy a Gyártó által meghatározott módon elérhető helyen, ahonnan az letölthető. A jelen eljárás keretében a szállítandó komponensek működéséhez szükséges licencek biztosítása is a nyertes pályázó feladata. Munkaállomásoknak szállításai is feladat, melyeknek alkalmasnak kell lenniük Adobe CC és Autodesk 3ds Max szoftverek és kiegészítőik legújabb verziójának futtatására és a szoftverek által előállított grafikai állományok renderelésésre. Ajánlattevő feladata továbbá a munkaállomásokra telepíteni az MTVA által biztosított Adobe CC és Autodesk 3ds max szoftvereket.

A jelen beszerzés keretében beszerzendő szoftver licencek, szoftverkövetés, upgrade és supportok száma: 162 darab, (melyen belül a hardverek, eszközök száma: 14 db) mely szoftverek, és hardverekfelsorolását a KD tartalmazza.

A II.2.7) pontok kiegészítéseként AK közli, hogy az egyes szoftverekhez kapcsolódó támogatást, szoftverkövetést, és frissítést eltérő kezdési és lejárati határidővel kell biztosítani, a KD-ben foglaltak szerint azzal, hogy a teljesítést a szerződést megkötését követően kell megkezdeni.

Kiegészítés a III.1.3) pontjához: AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását.

Folytatás a VI.4.3) pont 9) alpontjában.

A beszerzéssel, szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat (a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást) a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kieg. a II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama a szerződéskötéstől számított 12 hónap, de legkésőbb a szerződéskötéstől számítva 8.8.2020. napjáig tart azzal, hogy AK előteljesítést is elfogad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 110-267905
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

MTVA arculati előkészítő rendszerének fejlesztése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Kiegészítés a V.1) pontra:

A Kbt. 53. § (1) bekezdésére az Ajánlatkérő a tárgyi eljárás ajánlati felhívásának visszavonásáról határozott, amely körülményről az ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatást küldött valamennyi Érdekelt Gazdasági Szereplő részére.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét)

3) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül

4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdését

5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint

6) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]

7) Kiegészítés a II.1.6) ponthoz (részajánlattétel kizárásának indokolása):

AK a részajánlattétel lehetőségét azért nem biztosítja, mert a nyertes AT által nyújtandó szolgáltatás ugyanazon műszaki egységet érintő rendszereket érint, egymással összefüggő, egymásra épülő tevékenységeket foglal magában, a részajánlattételi lehetőség nem biztosítható

8) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]

9) Folytatása a II.2.4) pontnak:

A leszállított termékek tekintetében AT-nek az átadás átvételtől számított 12 (tizenkettő) hónap jótállást kell vállalnia. A munkaállomások tekintetében összesen 5 év a gyári garancia biztosítása szükséges.

AK csak új (nem használt, bemutató darabként sem üzemeltetett) eszközöket (termékeket) fogad el

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az AK elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget — kétség esetén — az ATnek igazolnia kell. Az egyenértékűség ismérveit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

10) Kiegészítés a III.2.2) ponthoz:

AK a Kbt. 135. § (1)-nek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el azzal, hogy a nyertes AT a leszállított munkaállomások és kiegészítő eszközök ellenértékét a leszállítást követően az upgrade, támogatási szolgáltatás tekintetében, a legkorábbi szolgáltatás megkezdésekor (amit a Felek a számla benyújthatósága szempontjából teljesítésként vesznek figyelembe) előre egy összegben a teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-i szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki.

11) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.

12) A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. előírásai és a Közbesz. Hatóság tájékoztatói, ajánlásai az irányadók

13) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019