Leveringen - 293689-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Timișoara: Laadschoppen met voorschop

2019/S 120-293689

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Nationaal identificatienummer: 16054368
Postadres: Prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, Str. Coriolan Băran nr. 18
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424
Postcode: 300238
Land: Roemenië
Contactpersoon: Spătăcean Alina
E-mail: licitatii@drdptm.ro
Telefoon: +4 0256246631
Fax: +4 0256246601

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.drdptm.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Încărcător frontal”

Referentienummer: Cod unic de identificare: 16054368/2018/S8/21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43250000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziția de încărcător frontal.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatură cu documentatia de atribuire este în a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este în a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 584 980.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

C.I.C. Orțișoara – Autostrada A1 km 516+840 dreapta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziție încărcător frontal, conform cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 207-471988
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/165
Benaming:

Achizitie încărcător frontal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Utirom Invest S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 33854107
Postadres: Str. Rudeni nr. 79
Plaats: Rudeni
NUTS-code: RO322
Postcode: 077046
Land: Roemenië
E-mail: office@utirom.ro
Telefoon: +40 314100055
Fax: +40 318053891

Internetadres: www.utirom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 590 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 584 980.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departamentul Juridic din cadrul D.R.D.P. Timișoara
Postadres: Str. Coriolan Băran nr. 18
Plaats: Timișoara
Postcode: 300238
Land: Roemenië
Telefoon: +40 256246617
Fax: +40 256246632

Internetadres: www.drdptm.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019