Leveringen - 293697-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Iași: Medische verbruiksartikelen

2019/S 120-293697

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă”
4701320
Str. Cuza Vodă nr. 34
Iași
700038
Roemenië
Contactpersoon: Gica Cosescu
Telefoon: +40 232213000
E-mail: achizitii@spitalcuzavodaiasi.ro
Fax: +40 232215468
NUTS-code: RO213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://webmail.mydomain.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Materiale consumabile pentru întreținere și funcționare echipamente medicale — Acord-cadru 24 luni” pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă”, Iași

Referentienummer: 2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Materiale consumabile pentru intretinere si functionare echipamente medicale, conform caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere al ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 303 607.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Incubator model “Giraffe”, producator Ohmeda Medical

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1870 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Masa radiant cu sistem resuscitare “Panda”, producator GE Healthcare

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 900 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Monitor functii vitale “Intellivue MP50”, producator Philips

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 34800 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Oximetru cerebral/somatic Invos, producator Covidien

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 39200 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Lavoar aseptic (Instalatie (lavoare) apa sterile), producator Tehnoplus

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 137000 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Monitor functii vitale “Imec10”, producator Mindray

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4500 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Unitate CPAP “Infant Flow Sipap”, producator Care Fusion

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 140700 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Glucometru “Palm Lab”, producator Sand County Biotehnology

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 14000 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Incubator transport “TI500 Globe Trotter”, producator Hill Rom Air-Shields

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 35500 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Lavoar aseptic (Instalatie (lavoare) apa sterile), producator GB Indco

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 63000 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Ventilator neonatal

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 66000 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Masa radianta “Lifetherme 2002”, producator Heinen&Lowenstein

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4000 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Pompa lapte san “Spectra”, producator Spectra

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 25800 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Ventilator neonatal ‘’Fabian’’, producator Acutronic

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4300 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Electroencefalograf “Brainz BRM 3”, producator Natus

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 7080 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Electrocardiograf “BTL-08/LC”, producator BTL

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2100 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Dispozitiv de resuscitare tip “Neopuff”, producator Fisher&Paykel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent:11950 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Pulsoximetre Nellcor “N550”, “N560”, “Bedside”, producator Nellcor

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 120000 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Ventilator Leoni Plus, producator Heinen&Lowenstein

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 600 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Audiometru Sera Otoemisiuni

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2850 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Masa radiant “Ameda” si “Amenic Supreme”, producator Ardo Medical AG

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 10400 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: AUDIOMETRU “ECHO-SCREEN”, producator Natus

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 45000 LEI fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Sistem de Hipotermie “Cool-Cap”, producator Natus

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 68700 RON fara TVA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Aparat de ventilatie “Medin CNO Driver”

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGAZIA SP.CUZA VODA IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CAIET DE SARCINI

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 175000 RON fara TVA

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-554711
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CTR 689
Perceel nr.: 23
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Lavoar aseptic (Instalatie (lavoare) apa sterile), producator GB Indco

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GB INDCO S.R.L.
RO 10421821
Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4
Bucuresti
040233
Roemenië
Telefoon: +40 213361212
E-mail: contact@gbindco.ro
Fax: +40 213363887
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.gbindco.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 101 365.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CTR 613
Perceel nr.: 17
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Unitate CPAP “Infant Flow Sipap”, producator Care Fusion

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GADAGROUP ROMANIA SRL
RO 8936710
Strada Văcărescu Barbu, Nr. 241A, Sector: 2
Bucuresti
020285
Roemenië
Telefoon: +40 213172102
E-mail: corina.vagai@gadagroup.ro; andreea.popa@gadagroup.ro; luciana.deleanu@gadagroup.ro; mihaela.ungureanu@gadagroup.ro; alexandra.bubela@gadagroup.ro; corina.balasoiu@gada... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 213172105
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.gadaromania.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 603 900.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 704.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 520
Perceel nr.: 15
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Pulsoximetre Nellcor “N550”, “N560”, “Bedside”, producator Nellcor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HDL Union
RO 16646521
Strada Coposu Corneliu, Nr. 50A
Cluj-Napoca
400284
Roemenië
Telefoon: +40 364410561
E-mail: office@hdlmedical.ro
Fax: +40 364410573
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 950.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 440
Perceel nr.: 15
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Pulsoximetre Nellcor “N550”, “N560”, “Bedside”, producator Nellcor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HDL Union
RO 16646521
Strada Coposu Corneliu, Nr. 50A
Cluj-Napoca
400284
Roemenië
Telefoon: +40 364410561
E-mail: office@hdlmedical.ro
Fax: +40 364410573
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 373 800.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 678
Perceel nr.: 22
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Lavoar aseptic (Instalatie (lavoare) apa sterile), producator Tehnoplus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GB INDCO S.R.L.
RO 10421821
Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4
Bucuresti
040233
Roemenië
Telefoon: +40 213361212
E-mail: contact@gbindco.ro
Fax: +40 213363887
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.gbindco.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TEHNOPLUS MEDICAL
RO 4261939
Strada Odobeşti, Nr. 1
Bucuresti
032151
Roemenië
Telefoon: +40 213485282
E-mail: licitatii@tehnoplus.ro
Fax: +40 213485343/+40 372872626
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.tehnoplus.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 342 500.00 RON
Laagste offerte: 295 000.00 RON / Hoogste offerte: 296 750.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 434-15
Perceel nr.: 15
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Pulsoximetre Nellcor “N550”, “N560”, “Bedside”, producator Nellcor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HDL Union
RO 16646521
Strada Coposu Corneliu, Nr. 50A
Cluj-Napoca
400284
Roemenië
Telefoon: +40 364410561
E-mail: office@hdlmedical.ro
Fax: +40 364410573
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 000.00 RON
Laagste offerte: 158 880.00 RON / Hoogste offerte: 158 880.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 432-10
Perceel nr.: 10
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Masa radiant “Ameda” si “Amenic Supreme”, producator Ardo Medical AG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SC TODA INTERNATIONAL S.R.L.
RO 17615477
Strada Dtru Zosima, Nr. 93
Bucuresti
011535
Roemenië
Telefoon: +40 215280398
E-mail: anca@todainternational.ro, adriana@todainternational.ro
Fax: +40 371608947
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 800.00 RON
Laagste offerte: 20 800.00 RON / Hoogste offerte: 20 800.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 427-2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Dispozitiv de resuscitare tip “Neopuff”, producator Fisher&Paykel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GADAGROUP ROMANIA SRL
RO 8936710
Strada Văcărescu Barbu, Nr. 241A, Sector: 2
Bucuresti
020285
Roemenië
Telefoon: +40 213172102
E-mail: corina.vagai@gadagroup.ro; andreea.popa@gadagroup.ro; luciana.deleanu@gadagroup.ro; mihaela.ungureanu@gadagroup.ro; alexandra.bubela@gadagroup.ro; corina.balasoiu@gada... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 213172105
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.gadaromania.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 400.00 RON
Laagste offerte: 36 600.00 RON / Hoogste offerte: 36 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 429-8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Masa radiant cu sistem resuscitare “Panda”, producator GE Healthcare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DUCOS TRADING SRL
21946690
Strada Văcărescu Barbu, Nr. 157b
Bucuresti
020276
Roemenië
Telefoon: +40 730025354
E-mail: s_amalia2002@yahoo.com
Fax: +40 314381094
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.ducostrading.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800.00 RON
Laagste offerte: 1 360.00 RON / Hoogste offerte: 1 360.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 426-1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: AUDIOMETRU “ECHO-SCREEN”, producator Natus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DUTCHMED S.R.L.
RO 2456853
Strada Alba Iulia, Nr. 112A
Sibiu
550052
Roemenië
Telefoon: +40 269253078
E-mail: office@dutchmed.ro
Fax: +40 269253058
NUTS-code: RO126

Internetadres: www.dutchmed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 800.00 RON
Laagste offerte: 99 600.00 RON / Hoogste offerte: 99 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 427-17
Perceel nr.: 17
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Unitate CPAP “Infant Flow Sipap”, producator Care Fusion

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GADAGROUP ROMANIA SRL
RO 8936710
Strada Văcărescu Barbu, Nr. 241A, Sector: 2
Bucuresti
020285
Roemenië
Telefoon: +40 213172102
E-mail: corina.vagai@gadagroup.ro; andreea.popa@gadagroup.ro; luciana.deleanu@gadagroup.ro; mihaela.ungureanu@gadagroup.ro; alexandra.bubela@gadagroup.ro; corina.balasoiu@gada... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 213172105
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.gadaromania.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 565 500.00 RON
Laagste offerte: 396 500.00 RON / Hoogste offerte: 396 500.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 427-21
Perceel nr.: 21
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Aparat de ventilatie “Medin CNO Driver”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GADAGROUP ROMANIA SRL
RO 8936710
Strada Văcărescu Barbu, Nr. 241A, Sector: 2
Bucuresti
020285
Roemenië
Telefoon: +40 213172102
E-mail: corina.vagai@gadagroup.ro; andreea.popa@gadagroup.ro; luciana.deleanu@gadagroup.ro; mihaela.ungureanu@gadagroup.ro; alexandra.bubela@gadagroup.ro; corina.balasoiu@gada... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 213172105
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.gadaromania.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 RON
Laagste offerte: 260 000.00 RON / Hoogste offerte: 260 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 428-5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Glucometru “Palm Lab”, producator Sand County Biotehnology

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ENGLOBER S.R.L.
RO 17463468
Strada De Mijloc, Nr. 61
Brasov
500063
Roemenië
Telefoon: +40 727895252/+40 268416888
E-mail: danconstantin@englober.com, licitatii@englober.com, vanzari@englober.com, office@englober.com
Fax: +40 268416888/+40 372872758
NUTS-code: RO122

Internetadres: www.englober.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000.00 RON
Laagste offerte: 22 750.00 RON / Hoogste offerte: 22 750.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 429-6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Incubator model “Giraffe”, producator Ohmeda Medical

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DUCOS TRADING SRL
21946690
Strada Văcărescu Barbu, Nr. 157b
Bucuresti
020276
Roemenië
Telefoon: +40 730025354
E-mail: s_amalia2002@yahoo.com
Fax: +40 314381094
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.ducostrading.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 740.00 RON
Laagste offerte: 2 940.00 RON / Hoogste offerte: 2 940.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 431-9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Masa radianta “Lifetherme 2002”, producator Heinen&Lowenstein

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PAPAPOSTOLOU S.R.L
RO 22318421
Strada Cuza Alexandru Ioan, Nr. 28
Bucuresti
011055
Roemenië
Telefoon: +40 213212223
E-mail: info@pmec.ro
Fax: +40 213212226
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000.00 RON
Laagste offerte: 8 000.00 RON / Hoogste offerte: 8 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 433-11
Perceel nr.: 11
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Monitor functii vitale “Imec10”, producator Mindray

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
NAFKA GRUP S.R.L.
RO 16320869
Strada, Nr.
Bucuresti
011272
Roemenië
Telefoon: +40 0213197729/+40 0723460925
E-mail: office@nafka.ro, adrian.neacsu@nafka.ro, livia.neacsu@nafka.ro, mihaela.pandele@nafka.ro, cristina.dirjan@nafka.ro
Fax: +40 213197722
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.nafka.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 000.00 RON
Laagste offerte: 2 700.00 RON / Hoogste offerte: 2 700.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 425-18
Perceel nr.: 18
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Ventilator neonatal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DRAGER MEDICAL ROMANIA S.R.L.
RO 2836925
Strada Daniel Danielopolu, Nr. 42, Sector: 1
Bucuresti
014314
Roemenië
Telefoon: +40 212331060
E-mail: Loredana.Toderas@draeger.com, Diana.Muller@draeger.com, Monica.Tasca@draeger.com, monica.mangaru@draeger.com
Fax: +40 212331130
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 264 000.00 RON
Laagste offerte: 115 336.00 RON / Hoogste offerte: 115 336.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 434-12
Perceel nr.: 12
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Monitor functii vitale “Intellivue MP50”, producator Philips

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HDL Union
RO 16646521
Strada Coposu Corneliu, Nr. 50A
Cluj-Napoca
400284
Roemenië
Telefoon: +40 364410561
E-mail: office@hdlmedical.ro
Fax: +40 364410573
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 800.00 RON
Laagste offerte: 43 600.00 RON / Hoogste offerte: 43 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 432-19
Perceel nr.: 19
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Ventilator neonatal ‘’Fabian’’, producator Acutronic

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SC TODA INTERNATIONAL S.R.L.
RO 17615477
Strada Dtru Zosima, Nr. 93
Bucuresti
011535
Roemenië
Telefoon: +40 215280398
E-mail: anca@todainternational.ro, adriana@todainternational.ro
Fax: +40 371608947
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 920.00 RON
Laagste offerte: 12 958.00 RON / Hoogste offerte: 12 958.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 436-13
Perceel nr.: 13
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Oximetru cerebral/somatic Invos, producator Covidien

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MEDTRONIC ROMANIA SRL
35182347
Strada sos.bucuresti-ploiesti, Nr. 42-44
Bucuresti
031692
Roemenië
Telefoon: +40 372188000
E-mail: corina.dobrescu@medtronic.com
Fax: +40 372251031
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 171 500.00 RON
Laagste offerte: 120 750.00 RON / Hoogste offerte: 120 750.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 437
Perceel nr.: 1
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: AUDIOMETRU “ECHO-SCREEN”, producator Natus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DUTCHMED S.R.L.
RO 2456853
Strada Alba Iulia, Nr. 112A
Sibiu
550052
Roemenië
Telefoon: +40 269253078
E-mail: office@dutchmed.ro
Fax: +40 269253058
NUTS-code: RO126

Internetadres: www.dutchmed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 800.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 080.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 439
Perceel nr.: 5
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Glucometru “Palm Lab”, producator Sand County Biotehnology

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ENGLOBER S.R.L.
RO 17463468
Strada De Mijloc, Nr. 61
Brasov
500063
Roemenië
Telefoon: +40 727895252/+40 268416888
E-mail: danconstantin@englober.com, licitatii@englober.com, vanzari@englober.com, office@englober.com
Fax: +40 268416888/+40 372872758
NUTS-code: RO122

Internetadres: www.englober.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 250.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 441
Perceel nr.: 18
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Ventilator neonatal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DRAGER MEDICAL ROMANIA S.R.L.
RO 2836925
Strada Daniel Danielopolu, Nr. 42, Sector: 1
Bucuresti
014314
Roemenië
Telefoon: +40 212331060
E-mail: Loredana.Toderas@draeger.com, Diana.Muller@draeger.com, Monica.Tasca@draeger.com, monica.mangaru@draeger.com
Fax: +40 212331130
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 264 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 613.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 442
Perceel nr.: 19
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Ventilator neonatal ‘’Fabian’’, producator Acutronic

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SC TODA INTERNATIONAL S.R.L.
RO 17615477
Strada Dtru Zosima, Nr. 93
Bucuresti
011535
Roemenië
Telefoon: +40 215280398
E-mail: anca@todainternational.ro, adriana@todainternational.ro
Fax: +40 371608947
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 920.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 945.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 438
Perceel nr.: 2
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Dispozitiv de resuscitare tip “Neopuff”, producator Fisher&Paykel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GADAGROUP ROMANIA SRL
RO 8936710
Strada Văcărescu Barbu, Nr. 241A, Sector: 2
Bucuresti
020285
Roemenië
Telefoon: +40 213172102
E-mail: corina.vagai@gadagroup.ro; andreea.popa@gadagroup.ro; luciana.deleanu@gadagroup.ro; mihaela.ungureanu@gadagroup.ro; alexandra.bubela@gadagroup.ro; corina.balasoiu@gada... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 213172105
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.gadaromania.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 953 900.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 101 200.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 678-23
Perceel nr.: 23
Benaming:

Consumabile echipamente medicale compatibile cu: Lavoar aseptic (Instalatie (lavoare) apa sterile), producator GB Indco

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GB INDCO S.R.L.
RO 10421821
Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4
Bucuresti
040233
Roemenië
Telefoon: +40 213361212
E-mail: contact@gbindco.ro
Fax: +40 213363887
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.gbindco.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 157 500.00 RON
Laagste offerte: 140 000.00 RON / Hoogste offerte: 140 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019