Leveringen - 293702-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Stockport: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2019/S 120-293702

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stockport NHS Foundation Trust
Postadres: Stepping Hill Hospital, Aspen House
Plaats: Stockport
NUTS-code: UKD35
Postcode: SK2 7JE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: matthew.rudder@stockport.nhs.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stockport.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.stockport.nhs.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

P0340/18 Unified Communications

Referentienummer: DN366444
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Unified communications system.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 978 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unified communications system.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Unified communications / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: IT / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Commercial and delivery / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Social value / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: Whole life cost / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Three extensions available in twelve month periods.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: P0340/19
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Virgin Media Business Ltd
Plaats: Hook
NUTS-code: UKD35
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 978 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Stockport NHS Foundation Trust
Plaats: Stockport
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019