Leveringen - 293710-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Denis: Biomedische uitrusting

2019/S 120-293710

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CHU de la Réunion
20003001300011
allée des Topazes, CS 11021
Saint-Denis
97400
Frankrijk
E-mail: service.achats@chu-reunion.fr
NUTS-code: FRY40

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.chu-reunion.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://chu-reunion.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Matériel de rééducation

Referentienummer: 18s0030
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38434540
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, installation, mise en service, maintenance et formation d'appareils de rééducation informatisés au CHU de la Réunion.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 114 660.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot no 1: ensemble thérapeutique pour le haut du corps

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434540
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY40
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cf. CCP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cf. CCP.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot no 2: simulateur de conduite adapté à la rééducation

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434540
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY40
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cf. CCP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cf. CCP.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 115-261155
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot no 1: ensemble thérapeutique pour le haut du corps

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medimex
1 allée Alban Vistel
Sainte-Foy-lès-Lyon
69110
Frankrijk
NUTS-code: FRK26
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 660.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot no 2: simulateur de conduite adapté à la rééducation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medimex
1 allée Alban Vistel
Sainte-Foy-lès-Lyon
69110
Frankrijk
NUTS-code: FRK26
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Saint-Denis
27 rue Félix Guyon
Saint-Denis de La Réunion
97488
Frankrijk
Telefoon: +33 262924360
E-mail: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr
Fax: +33 262924362

Internetadres: http://www.ta-saint-denis.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Saint-Denis
27 rue Félix Guyon
Saint-Denis de La Réunion
97488
Frankrijk
Telefoon: +33 262924360
E-mail: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr
Fax: +33 262924362

Internetadres: http://www.ta-saint-denis.juradm.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019