Leveringen - 293715-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Farmaceutische producten

2019/S 120-293715

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
University Of Edinburgh
Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Edinburgh
EH1 1HT
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Tony Newjem
Telefoon: +44 1316509136
E-mail: Tony.Newjem@ed.ac.uk
NUTS-code: UKM75

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00107

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply of Human Pharaceutical Goods

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply of human pharmaceutical products and medicines to the University's Pharmacy outlet.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 20 664.44 GBP / Hoogste offerte: 159 355.11 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33680000
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM75
Voornaamste plaats van uitvoering:

City of Edinburgh.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The supply of pharmaceuticals, general healthcare and retail/over the counter goods for the Bristo Square University Pharmacy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical/quality / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Basket of goods whole life cost / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Under Regulation 33(1)(a) of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015, a Contracting Authority may award a public contract following Negotiated Procedure without Prior Publication of a Contract Notice or Prior Information Notice.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 113-227235
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EC0655
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AAH Pharmaceuticals
00123458
Sapphire Court, Walsgrave Triangle
Coventry
CV2 2TX
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2476432000
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ethigen Ltd
SC208842
10 - 16 Colvilles Place
East Kilbride
G74 0SN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 8000197100
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alliance Healthcare (Distribution) Ltd
03446039
43 Cox Lane
Chessington
KT9 1SN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2030448177
Fax: +44 2083917034
NUTS-code: UKJ2
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Phoenix Healthcare Distribution Ltd
00129370
Rivington Road, Whitehouse Industrial Estate
Runcorn
WA7 3DJ
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Strathclyde Pharmaceuticals Ltd
SC273779
3 Young Place, East Kilbride
Glasgow
G75 0TD
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1355574450
NUTS-code: UKM84
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmahouse Ltd
1 Chancerygate Way
Farnborough
GU14 8FF
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 8707203349
NUTS-code: UKJ3
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 20 664.44 GBP / Hoogste offerte: 159 355.11 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:582517)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
University Of Edinburgh
Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Edinburgh
EH1 1HT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1316502508

Internetadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019