Leveringen - 293720-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Split: Proefbanken

2019/S 120-293720

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sveučilište u Splitu
29845096215
Poljička cesta 35
Split
21000
Kroatië
Contactpersoon: Smiljana Bezić
Telefoon: +385 21558252
E-mail: smiljana.bezic@unist.hr
NUTS-code: HR035

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.unist.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uređaj za znanstveno-istraživačka ispitivanja polimernih kliznih ležajeva

Referentienummer: VV/15/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34328100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Uređaj za znanstveno-istraživačka ispitivanja polimernih kliznih ležajeva.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34328100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR035
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pomorski fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 37, Split, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uređaj za znanstveno-istraživačka ispitivanja polimernih kliznih ležajeva.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Vrijeme odziva uslijed kvara (VO) za vrijeme jamstvenog roka / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterij kvalitete izvedenih radova - dodatno trajanje Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Cijena / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekta "Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“, broj Ugovora KK.01.1.1.02.0018. Projekt s

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 194-438458
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Uređaj za znanstveno-istraživačka ispitivanja polimernih kliznih ležajeva

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019