Leveringen - 293726-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Gospić: Divers meubilair en uitrusting

2019/S 120-293726

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javna ustanova Park prirode Velebit
Nationaal identificatienummer: 65211368646
Postadres: Kaniža 4b
Plaats: Gospić
NUTS-code: HR03
Postcode: 53000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Marta Hordov
E-mail: marta.hordov@zadarska-zupanija.hr
Telefoon: +385 23350342

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pp-velebit.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opremanje jedinstvene funkcionalno-tehničke cjeline u sklopu projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Referentienummer: NABAVA 3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39150000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je opremanje jedinstvene funkcionalno tehničke cjelinu u sklopu projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 985 370.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39150000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cerovačke špilje, Općina Gračac.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je opremanje jedinstvene funkcionalno tehničke cjelinu u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje". Projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ zajednički je projekt nositelja Javne ustanove „Park periode Velebit" i partnera na projektu: Zagrebačkog speleološkog saveza, Zadarske županija i Javne ustanove „Natura Jadera". Ukupna vrijednost projekta iznosi 68 453 850,00 HRK, od čega su EU sredstva 53 233 632,80 HRK, osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. Projekt je sa provedbom započeo 4.4.2018. godine, a trajat će do 30.12.2020. godine. Projekt „Centar izvrsnosti cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ se sastoji od više elemenata projekta (EP) i stavki elementa projekta (SP), a sukladno kojima su odobrena bespovratna sredstva za financiranje.Temeljem navedenog i uvjeta financiranja projekta iz Europskog fonda za regionalni razvoj iskazan je Detaljni opis predmeta nabave pod točkom 2.3 ove Dokumentacije za nadmetanje.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Cijena ponude / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KK.06.1.2.01.0011, Centar izvrsnosti Cerovačke špilje-održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem

II.2.14)Nadere inlichtingen

Projektno-tehničku dokumentaciju koja je potrebna za sastavljanje ponude, iz tehničkih razloga, to jest zbog njene opsežnosti, Naručitelj nije u mogućnosti neograničeno i u cijelosti staviti na raspolaganje posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, te je navedena Projektno-tehnička dokumentacija je dostupna neograničeno i u cijelosti na mrežnoj stranici Naručitelja.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 208-474311
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Opremanje jedinstvene funkcionalno-tehničke cjeline u sklopu projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Černelić d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 40174103130
Postadres: Vlaška 39
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: zagreb@cernelic.hr
Telefoon: +385 14814448
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 458 003.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 985 370.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 1 430 000.00 HRK
Deel: 18 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

U podugovor daje se

Izvođenje radova opreme

Prema troškovniku v)

Višenamjenska oprema u

Vrijednosti 1.430.000,00 HRK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U svim ostalim slučajevima koji nisu navedeni, rok za žalbu iznosi deset dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu žalitelja, odnosno od isteka roka za poduzimanje radnje, u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje naručitelja, koje je na temelju ZJN-a 2016 trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo žalitelja (članak 414 ZJN-a 2016).

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 420. ZJN-a

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave RH
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019