Leveringen - 293739-2019

25/06/2019    S120    Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Lipany: Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely

2019/S 120-293739

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: HomeWood s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50720317
Poštová adresa: Sládkovičova 594/3
Mesto/obec: Lipany
Kód NUTS: SK041
PSČ: 082 71
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Karol Fábry
E-mail: fabry@tenderteam.sk
Telefón: +421 517713873

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18804

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: priemyselná výrobná činnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu.

Referenčné číslo: 200619_ZRUS
II.1.2)Hlavný kód CPV
42900000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu.

Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:

— doprava predmetu zákazky na miesto plnenia

— montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky,

— konfigurácia predmetu zákazky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky,

— protokolárne odovzdanie predmetu zákazky,

— zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa ohľadne obsluhy vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu,

— odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Lipany, Sládkovičova 594/3, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím aspracovaním dreveného odpadu.

Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedenýv Prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:

— doprava predmetu zákazky na miesto plnenia

— montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky,

— konfigurácia predmetu zákazky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky,

— protokolárne odovzdanie predmetu zákazky,

— zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa ohľadne obsluhy vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu,

— odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Výskum a inovácie, Výzva - kód Výzvy:OPVaIMH/DP/2016/3.1.1-03, ITMS kód projektu:313031F896

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 056-128864
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ zrušil postup verejného obstarávania v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu nedostatočnej úrovne hospodárskej súťaže, v záujme zachovania princípov zákona o verejnom obstarávaní, najmä princípu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými zdrojmi.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/06/2019