Leveringen - 293739-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Lipany: Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik

2019/S 120-293739

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HomeWood s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 50720317
Postadres: Sládkovičova 594/3
Plaats: Lipany
NUTS-code: SK041
Postcode: 082 71
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Karol Fábry
E-mail: fabry@tenderteam.sk
Telefoon: +421 517713873

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18804

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: priemyselná výrobná činnosť

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu.

Referentienummer: 200619_ZRUS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42900000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK041

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-128864

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019