Leveringen - 293743-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Farmaceutische producten

2019/S 120-293743

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie po nevrologiya i psihiatriya „Sveti Naum“ EAD
Nationaal identificatienummer: 831605813
Postadres: ul. „Doktor Lyuben Rusev“ No. 1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Mariana Balabanova
E-mail: m.balabanova@svnaum.com
Telefoon: +359 9702283
Fax: +359 8709309

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.svnaum.com/bg/

Adres van het kopersprofiel: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/otkriti-proceduri/item/538-op-120-dostavka-na-lekarstveni-produkti-za-nuzhdite-na-mbalnp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: представляващ лечебното заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Обществената поръчка е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 230 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в техническата спецификация от документацията на обществената поръчка.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Digoxin

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Digoxin, количество на активното лекарствено вещество 0,25 mg, прогнозно количество 300

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Източник на финансиране — национално финансиране и други източници.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clonidine

Perceel nr.: 60
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Clonidine, количество на активното лекарствено вещество 0,15 mg, прогнозно количество 600

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Източник на финансиране — национално финансиране и други източници.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Spironolactone

Perceel nr.: 66
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Spironolactone, количество на активното лекарствено вещество 50 mg, прогнозно количество 300

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Източник на финансиране — национално финансиране и други източници.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bisoprolol

Perceel nr.: 76
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bisoprolol, количество на активното лекарствено вещество 5 mg, прогнозно количество 150

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Източник на финансиране — национално финансиране и други източници.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bisoprolol

Perceel nr.: 77
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bisoprolol, количество на активното лекарствено вещество 10 mg, прогнозно количество 150

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Източник на финансиране — национално финансиране и други източници.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vancomycin

Perceel nr.: 119
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ № 1, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vancomycin, количество на активното лекарствено вещество 1 000 mg, прогнозно количество 50

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Източник на финансиране — национално финансиране и други източници.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 229-523567
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 47
Benaming:

Digoxin

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 60
Benaming:

Clonidine

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 66
Benaming:

Spironolactone

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 76
Benaming:

Bisoprolol

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 77
Benaming:

Bisoprolol

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 119
Benaming:

Vancomycin

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаване на решението за прекратяване.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019