Leveringen - 293744-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Sankt Veit im Pongau: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 120-293744

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Marktgemeinde St. Veit im Pongau
Nationaal identificatienummer: 0
Postadres: Markt 12
Plaats: Sankt Veit im Pongau
NUTS-code: AT
Postcode: 5621
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Konrad Unterrainer
E-mail: unterrainer@stveitpongau.gv.at
Telefoon: +43 6415432425
Fax: +43 6415432413

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stveitpongau.at/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pflegebetten | Neubau Seniorenwohnhaus St. Veit im Pongau

Referentienummer: 2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Seniorenwohnhaus St. Veit im Pongau.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 110 937.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

5621 St. Veit im Pongau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neubau Seniorenwohnhaus St. Veit im Pongau.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantiezusage / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 040-089822
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Das Pflegezimmer Handels- und Service GmbH
Nationaal identificatienummer: ATU 46400906
Plaats: Linz
NUTS-code: AT
Land: Oostenrijk
E-mail: office@pflegezimmer.at
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110 937.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Salzburg
Postadres: Wasserfeldstraße 30
Plaats: Salzburg
Postcode: 5020
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-salzburg.gv.at
Telefoon: +43 66280423834
Fax: +43 66280423893

Internetadres: https://www.salzburg.gv.at/lvwg/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019