Leveringen - 293754-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Servers

2019/S 120-293754

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_99939706
Postadres: Béke utca 65.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1131
Land: Hongarije
Contactpersoon: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefoon: +36 209286041
Fax: +36 12379813

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/

Adres van het kopersprofiel: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000168162019/reszletek

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: közszolgáltató
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Szerver infrastruktúra fejlesztése

Referentienummer: EKR000168162019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi szerződés szerver infrastruktúra beszerzésére

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 134 603 032.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hardware elemek + mentés

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Megrendelő székhelye és telephelye: Bp. XIII. ker. Béke u. 65. és Hajdú u. 29.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szerver hardware elemek beszerzése:

— 4 db rack szerver (1. típus)

— 1 db rack szerver (2. típus)

— 2 db Storage

— 4 db Switch

— Rackmount Console + USB Virtual Media, CAC Interface Adapter

Vételi opció:

— Mentő szoftver és beállítása

Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszközök ajánlhatóak.

Az eszközök vonatkozásában feltétel a teljes integráltság, a maximális kompatibilitás, a komponensek hibamentes együttműködő képessége és a gyártói szerviz-támogatottság.

A nyertes ajánlattevőnek az általa szállított eszközök tekintetében az alábbi feladatokat is el kell végezni (részletezés a műszaki leírásban):

— Hardverelemek üzembe helyezése

— Hálózati elemek konfigurációja

— Storage rendszer konfigurációja

— Windows Server platform telepítése

— Backup/archiving bevezetés

— Tesztelés

— Meglevő környezet migrációja

Az eszközök üzembe helyezésére, konfigurációjára és tesztelésére vonatkozó rész-határidő: 90 nap.

Az eszközökre 60 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.

A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a 24 órás helpdesk szolgáltatást, és a hibabejelentéstől számított 4 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ajánlott szerver-eszközök gyártójától származó legmagasabb partneri fokozat megléte / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A biztonsági mentést szolgáló „mentő szoftver” vételi opcióként kerül meghatározásra:

1 db komplex mentési rendszer, a következő fő funkciókkal: LANfree mentés; globális deduplikáció; forever incremental backup; előző rendszer mentéseinek visszatöltése (ARCServe 6.5).

A vételi opció lehívásának szabályai a szerződéstervezetben szerepelnek.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes és hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési biztosíték, valamint 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő (garanciális visszatartással). Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentumokban.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Software elemek

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Megrendelő székhelye és telephelye: Bp. XIII. ker. Béke u. 65. és Hajdú u. 29

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szerver software elemek beszerzése:

— 8 db Windows Server Datacenter Core Lic SAPk OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd

— 6 db SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

— 1 db WinSvrSTDCore LicSAPk OLP 16Lic NL CoreLic

— 300 db WinSvrCAL LicSAPk OLP NL UsrCAL

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Teljesítési határidő (max. 30 nap) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes és hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér fizetésére köteles. Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentumokban.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 040-089671
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Hardware elemek + mentés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_75185723
Postadres: Újvilág utca 50–52.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1145
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefoon: +36 13586357
Fax: +36 13586390
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 675 855.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Software elemek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_67121553
Postadres: Szakolcai utca 7.
Plaats: Szeged
NUTS-code: HU333
Postcode: 6723
Land: Hongarije
E-mail: info@etiam.hu
Telefoon: +36 202635409
Fax: +36 19996196
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 927 177.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A nyertes ajánlattevők adószámát lásd az V.2.3) pontban.

2. Az ajánlattevők nevét, címét és adószámát részenként lásd az V.2.3) pontban (részenként 1-1 ajánlat).

3. Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019