Leveringen - 293759-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Sopron: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 120-293759

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Soproni Egyetem
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_70478273
Postadres: Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
Plaats: Sopron
NUTS-code: HU221
Postcode: 9400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Bendő Gábor
E-mail: bendo.gabor@uni-sopron.hu
Telefoon: +36 99518754

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://uni-sopron.hu/kezdolap

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adásvételi szerződés - Eszközbeszerzés 2.

Referentienummer: EKR000624462018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Eszközbeszerzés 2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 45 735 596.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Földi lézerszkenner

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38520000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db legalább 250 m hatótávolságú földi lézerszkenner szállítása, az eszköz összeszerelése, beüzemelése, oktatás 4 fő részére 8 órában.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.3.3-15-2016-00039

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mérőállomások és egyéb térinformatikai eszközök

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30220000
38000000
38112100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db Monitor mérőállomás (egyemberes mérőállomás) szállítása, az eszköz összeszerelése, beüzemelése, oktatás 4 fő részére 8 órában.

5 db Földmérő állomás (Mérőállomás erdészeti térképezéshez) szállítása, az eszköz összeszerelése, beüzemelése, oktatás 4 fő részére 8 órában.

4 db GNSS terepi térinformatikai vevő (Térinformatikai GNSS adatgyűjtő) szállítása, az eszközok összeszerelése, beüzemelése, oktatás 4 fő részére 4 órában.

1 db GNSS RTK vevő (Geodéziai GNSS) szállítása, az eszközok összeszerelése, beüzemelése, oktatás 4 fő részére 8 órában.

4 db Szintező (Optikai szintezőműszer) szállítása, az eszközok összeszerelése, beüzemelése, oktatás 4 fő részére 2 órában.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.3.3-15-2016-00039

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

GPS eszköz

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38112100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

6 db GPS eszköz szállítása, az eszközok összeszerelése, beüzemelése, oktatás 4 fő részére 4 órában.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.3.3-15-2016-00039

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Őrlőmalom és tartozékai

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db őrlőmalom és tartozékai az alábbiak szerint:

1 db őrlőmalom, 1 db őrlőfej, 4 db cserélhető szita (különböző lyukméret)

Az eszköz összeszerelve történő leszállítása.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.3.3.-15-2016-00038

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kaloriméter égetőcella

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db max. 210 ml űrtaralmú kaloriméter égetőcella szállítása.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.3.3.-15-2016-00038

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-057300
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Földi lézerszkenner

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Leica Geosystems Hungary Kft
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_89968192
Postadres: Marina sétány 1.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1138
Land: Hongarije
E-mail: laszlo.gombas@leica-geosystems.com
Telefoon: +36 305618717
Fax: +36 18781752
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 622 047.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Mérőállomások és egyéb térinformatikai eszközök

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Leica Geosystems Hungary Kft
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_89968192
Postadres: Marina sétány 1.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1138
Land: Hongarije
E-mail: laszlo.gombas@leica-geosystems.com
Telefoon: +36 305618717
Fax: +36 18781752
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 322 829.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

GPS eszköz

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Őrlőmalom és tartozékai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_27934892
Postadres: Simon László u. 4.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321
Postcode: 4034
Land: Hongarije
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefoon: +36 304840442
Fax: +36 52470069
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 138 060.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Kaloriméter égetőcella

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_27934892
Postadres: Simon László u. 4.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321
Postcode: 4034
Land: Hongarije
E-mail: laszlo.pozsonyi@vwr.com
Telefoon: +36 304840442
Fax: +36 52470069
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 652 660.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1.2. részben egy ajánlat érkezett, ajánlattevő adatai az adott résznél

3. részben egy ajánlat érkezett, amely érvénytelen:

Interduna-Impex Kft. (6000 Kecskemét Rügy Utca 6) Asz: 11422727-2-03

4. rész

4 ajánlat érkezett, a nyertes adatai az adott résznél

Az alábbi ajánlatok bírálatára - így érvényesség vagy érvénytelenség megállapítására - nem került sor:

Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 22.) Asz: 12081213-2-13

SENSELEKTRO Szolgáltató, Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság (1201 Budapest, Jósika utca 86.) Asz: 10251348-2.43

AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1/2.) Asz: 11338550-2-19

5. részben

2 ajánlat érkezett, nyertes adatai az adott résznél

Érvénytelen:

SENSELEKTRO Kft. (1201 Budapest, Jósika utca 86.) Asz: 10251348-2.43

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019