Leveringen - 293764-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Anna Paulowna: Mobiele telefoons

2019/S 120-293764

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hollands Kroon
54477506
De verwachting 1
Anna Paulowna
1761 VM
Nederland
Contactpersoon: Lotte van der Klein
Telefoon: +31 8832150000
E-mail: lottevanderklein@hollandskroon.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hollandskroon.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=115104

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiele toestellen gemeente Hollands Kroon

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32250000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Omschrijving organisatie.

De gemeente Hollands Kroon ligt in de Kop van Noord-Holland en heeft ongeveer 48 000 inwoners, 22 dorpskernen en een oppervlakte van 660 hectare. Hollands Kroon staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Ze is hierbij professioneel, efficiënt en effectief en het uitgangspunt is 'digitaal, tenzij'.

Hollands Kroon ontwikkelt zich naar een regiegemeente. Ze richt zich op het stellen van kaders (beleid), het voeren van regie op processen en de uitvoering van de kerntaken. Uitvoeringstaken worden zoveel mogelijk overgelaten aan partners, waarbij sommige taken worden afgestoten en andere taken onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeente worden uitgevoerd.

Omschrijving opdracht.

Het doel van deze meervoudig onderhandse aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met 1 opdrachtnemer ten behoeve van de levering van ca. 390 mobiele toestellen voor de medewerkers van de gemeente Hollands Kroon.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 230 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noord-Holland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omschrijving opdracht.

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met 1 opdrachtnemer ten behoeve van de levering van ca. 390 mobiele devices voor de medewerkers van de gemeente Hollands Kroon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bestellen, leveren, betalen, repareren / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Levertijd / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Marktconformiteit prijzen / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Geen opmerkingen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-135866
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Buyitdirect
Kruisweg 661
Hoofddorp
2132 NC
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Geen opmerkingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Holland
Haarlem
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Geschillen tussen de bij deze aanbesteding betrokken partijen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem).

Indien er bezwaren zijn tegen het voornemen tot gunning verzoeken wij voor het aanhangig maken van het kortgeding, contact op te nemen met de verantwoordelijk inkoopadviseur via Negometrix. Graag in de vorm van een bezwaarschrift waarin de inschrijver motiveert waarom hij niet akkoord is met de afwijzing. De Hollands Kroon behandelt dit bezwaar direct of gaat in gesprek met de betreffende inschrijvers.

Als inschrijver bezwaar wil maken tegen het voornemen tot gunning moet hij hiertegen, op straffe van niet ontvankelijkheid, uiterlijk binnen 20 kalenderdagen hiervan een onmiddellijke voorziening bij voorraad (kort geding) aanhangig hebben gemaakt. Hollands Kroon beschouwt deze termijn van 20 kalenderdagen als een vervaltermijn (tenzij anders afgesproken).

Het aanhangig maken van een kort geding is mogelijk door verzending van de dagvaarding via de Negometrix berichtmodule waarbij een kopie gemaild moet worden naar inkoop@hollandskroon.nl

Als geen (tijdige) rechtsvordering tegen het voornemen tot gunning wordt ingesteld of de rechtsvordering wordt afgewezen, heeft inschrijver zijn rechten verwerkt en kan Hollands Kroon over gaan tot definitieve gunning.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Noord-Holland
Haarlem
Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019