Leveringen - 293766-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Sucha Beskidzka: Chirurgische instrumenten

2019/S 120-293766

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Szpitalna 22
Plaats: Sucha Beskidzka
NUTS-code: PL21
Postcode: 34-200
Land: Polen
Contactpersoon: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyła, Agnieszka Pajerska
E-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Telefoon: +48 338723323
Fax: +48 338723111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym Instrumentarium do zabiegów operacyjnych

Referentienummer: ZOZ.V.010/DZP/21/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33169000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego- instrumentarium do zabiegów operacyjnych przeznaczonego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej określonego w załączniku nr 1a.

Wymogi:

— narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane,

— narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu,

— narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta oraz oznaczone nazwą: Blok porodowy

— zapewnienie serwisu na terenie Unii Europejskiej,

— narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 80 219.52 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 324-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych określonych w załączniku nr 1a do SIWZ (m.in. zestawy narzędzi do Abrazji, do porodu, do cięcia cesarskiego)

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 080-191602
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medicom Sp. z o.o.
Postadres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22A
Postcode: 41-819
Land: Polen
Telefoon: +48 322717666
Fax: +48 322732219
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 562.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 219.52 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni, od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019