Leveringen - 293769-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Chirurgische implantaten

2019/S 120-293769

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Assistance publique hôpitaux de Paris
Nationaal identificatienummer: 26750045200672
Postadres: Direction des achat — logistique — bureau 516 — 5e étage — 7 rue du Fer à Moulin
Plaats: Paris
NUTS-code: FR10
Postcode: 75005
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Mme Claire BIOT, Directrice
E-mail: logistique.achats.conso@eps.aphp.fr
Telefoon: +33 146691334
Fax: +33 146691234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ageps.aphp.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de: «chambres implantables et aiguilles de Huber securisées»

Referentienummer: AGEPS-AO-19-05C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de: «chambres implantables et aiguilles de Huber securisées».

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 358 667.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chambre implantable petit modèle de poids < ou = 5 g à cathéter pré connecté débit standard

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chambre implantable petit modèle de poids < ou = 5 g à cathéter pré connecté débit standard.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chambre implantable petit modèle de poids > 5 g à cathéter pré connecté débit standard

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chambre implantable petit modèle de poids > 5 g à cathéter pré connecté débit standard.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chambre implantable grand modèle débit standard à cathéter assemblable avec kit

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chambre implantable grand modèle débit standard à cathéter assemblable avec kit.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chambre implantable petit modèle débit standard à cathéter assemblable avec kit

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chambre implantable petit modèle débit standard à cathéter assemblable avec kit.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Micro chambre implantable avec cathéter en polyuréthane et/ou en silicone de diam. ext. >1,5 mm (4,5 f)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Micro chambre implantable avec cathéter en polyuréthane et/ou en silicone de diam. ext. >1,5 mm (4,5 f).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Micro chambre implantable avec cathéter en polyuréthane et/ou en silicone de diam. ext. >1,5 mm (4,5 f)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Micro chambre implantable avec cathéter en polyuréthane et/ou en silicone de diam. ext. >1,5 mm (4,5 f).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chambre implantable avec cathéter intrarachidien

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chambre implantable avec cathéter intrarachidien.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chambre implantable avec cathéter intra-artériel

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chambre implantable avec cathéter intra-artériel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chambre implantable avec cathéter intra péritonéal et/ou intra pleural

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chambre implantable avec cathéter intra péritonéal et/ou intra pleural.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chambre implantable en titane recouverte de silicone sur toute sa surface

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chambre implantable en titane recouverte de silicone sur toute sa surface.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguilles de Huber sécurisées toutes longueurs avec prolongateur sans DEHP

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguilles de Huber sécurisées toutes longueurs avec prolongateur sans DEHP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aiguilles de Huber sécurisées avec valve bidirectionnelle montée avec prolongateur sans DEHP

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aiguilles de Huber sécurisées avec valve bidirectionnelle montée avec prolongateur sans DEHP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 096-218464
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture de: «chambres implantables et aiguilles de huber sécurisées». Lots 1, 13, 5, 8 et 9

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B. Braun
Postadres: 204 avenue du Marechal Juin
Plaats: Boulogne-Billancourt
NUTS-code: FR10
Postcode: 92100
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.bbraun.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 478 015.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 478 015.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture de: «chambres implantables et aiguilles de huber sécurisées». Lots 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vygon
Postadres: 5 rue Adeline
Plaats: Écouen
NUTS-code: FR10
Postcode: 95440
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.vygon.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 880 652.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 880 652.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, avec application de la pondération indiquée: qualités techniques: 30 % de la note globale pour ce critère, les offres seront appréciées notamment, en fonction de la qualité des dispositifs selon la finalité du dispositif médical. Adaptation à l'usage: 33 % de la note globale pour ce critère, les offres seront appréciées notamment, en fonction des éléments suivants: étendue de gamme, ergonomie, facilité d'utilisation et le recul technique selon la finalité du dispositif médical. Développement durable: 2 % de la note globale. Prix: 35 % de la note globale.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019