Leveringen - 293772-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Lissabon: Anesthetica

2019/S 120-293772

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E.
Avenida Professor Egas Moniz
Lisboa
1649-035
Portugal
Contactpersoon: Ana Taklim Nave
E-mail: ana.nave@chln.min-saude.pt
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.chln.min-saude.pt

Adres van het kopersprofiel: http://www.chln.min-saude.pt

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ajuste direto n.o 191G001842

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33661100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 48 386.25 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Teva Pharma, Produtos Farmacêuticos
Lisboa
Portugal
NUTS-code: PT170
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 425.73 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 386.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019