Leveringen - 293779-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Maarianhamina: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2019/S 120-293779

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ålands landskapsregering
0145076-7
PB 1060
Mariehamn
221 11
Finland
Contactpersoon: Niklas Karlman
Telefoon: +358 1825000
E-mail: marten.broman@regeringen.ax
NUTS-code: FI2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regeringen.ax

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Havslänsor

Referentienummer: ÅLR 2018/10371
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende inköp av länsor för oljebekämpning på öppet hav (offshore oil booms).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 374 045.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende inköp av länsor för oljebekämpning på öppet hav (offshore oil booms).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 029-064383
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Havslänsor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lamor Corporation Ab
FI2038-5171
Krämaretorget 2
Borgå
06100
Finland
Telefoon: +46 207650100
E-mail: roger.hacksell@lamor.com
NUTS-code: FI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 374 045.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
Helsingfors
00520
Finland
Telefoon: +358 29-5643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 29-5643314

Internetadres: http://www.markkinaoikeus.fi

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019