Leveringen - 293789-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Software en informatiesystemen

2019/S 120-293789

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: KfW
Postadres: Palmengartenstraße 5-9
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712
Postcode: 60325
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@kfw.de
Telefoon: +49 697431-0
Fax: +49 697431-4223

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kfw.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.kfw.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Robotic Process Automation

Referentienummer: KfW-2018-0071
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung einer RPA-Software und zugehöriger Leistungen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
Voornaamste plaats van uitvoering:

KfW

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Für die Einführung und Nutzung der RPA Technologie in der KfW wird ein Softwareprodukt benötigt, welches als Plattform für die zu entwickelnden RPA Roboterprogramme dient. Es sind folgenden Komponenten zu beschaffen:

1) Überlassung der RPA Software und deren Pflege;

2) Nachlizensierungsoptionen für alle Komponenten der RPA Software;

3) Unterstützungsleistung bei der initialen Installation und Konfiguration der Software sowie bei initialen Schulungen Im Zuge des KfW RPA Einführungsprojektes werden neben der Softwareeinführung zwei Roboterprogramme von der KfW eigenständig entwickelt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterienkatalog / Weging: 20,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Wertungsmatrix Live Demonstration / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Nachlizensierungsoption für alle Komponenten des RPA Softwareprodukts: Nach dem Einführungsprojekt plant die KfW, in Eigenleistung weitere Roboterprogramme zu entwickeln und zu nutzen (siehe Vergabeunterlagen).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 232-529689
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Robotic Process Automation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UiPath GmbH
Postadres: Luise-Ullrich-Str. 14, NOVE-Building,
Plaats: München
NUTS-code: DE212
Postcode: 80636
Land: Duitsland
Telefoon: +49 89356475600
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Bund
Postadres: Villemomblerstraße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53113
Land: Duitsland
Telefoon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163

Internetadres: www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019