Leveringen - 293799-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Düsseldorf: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 120-293799

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Postadres: Geb. 16.11. Raum 03.26, Universitätsstr. 1, Achtung: Termin/Nachtbriefkasten am SSC Geb. 21.01
Plaats: Düsseldorf
NUTS-code: DEA11
Postcode: 40225
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentraler Einkauf – Geb. 16.11
E-mail: einkauf@hhu.de
Telefoon: +49 211 / 81-1
Fax: +49 211 / 81-12092

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uni-duesseldorf.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ausbau GPU-Server für Cisco UCS-Umgebung

Referentienummer: 2019-HHU-LEH/260
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Erweiterung des Cisco UCS Umgebung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 463 122.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Geb. 16.11. Raum 03.26, Universitätsstr. 1, Achtung: Termin/Nachtbriefkasten am SSC Geb. 21.01

40225 Düsseldorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

8 GPU-Server Cisco.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 086-205512
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Auftragsvergabe Concat AG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Concat AG
Postadres: Berliner Ring 127-129
Plaats: Bensheim
NUTS-code: DE715
Postcode: 64625
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 463 122.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXS7YYQYY43

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland – Spruchkörper Düsseldorf über Bezirksregierung Düsseldorf
Postadres: Am Bonneshof 35
Plaats: Düsseldorf
Postcode: 40474
Land: Duitsland
E-mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de
Telefoon: +49 2211473053
Fax: +49 2211472891
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019