Leveringen - 293801-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nice: Hulpmiddelen voor botbreuken, pinnen en platen

2019/S 120-293801

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CHU dE Nice
Nationaal identificatienummer: 260 600 705 000 40
Postadres: 4 avenue Reine Victoria, CS 91179
Plaats: Nice Cedex 1
NUTS-code: FRL03
Postcode: 06003
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. Charles Guepratte, directeur général
E-mail: cell-cent-march@chu-nice.fr
Telefoon: +33 492034684
Fax: +33 492034468

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-publics.gouv.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture d'implants et accessoires divers 2019 (Orthopédie, traumatologie, rachis et divers)

Referentienummer: 2019-GHTAO008-FDMS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141770
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture d'implants et accessoires divers 2019 (Orthopédie, traumatologie, rachis et divers).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 337 736.74 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cette consultation comporte 30 lots (cf. descriptif en annexe 1)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141770
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
Voornaamste plaats van uitvoering:

CHU de Nice / CHU de Cannes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cette consultation comporte 30 lots (cf. descriptif en annexe 1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 019-040356
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 24
Benaming:

Fourniture d'implants et accessoires divers 2019 (orthopédie, traumatologie, rachis et divers)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 42
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 36
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bard
Postadres: 164-166 avenue Joseph Kessel
Plaats: Voisins-le-Bretonneux
NUTS-code: FR103
Postcode: 78960
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Date de conclusion du marché 30.4.2019: sté Boston sCientific, CS 20205, 78961 Saint-Quentin en Yvelines, code Nuts FR103, lot 26 montant 3427,50 EUR HT. Sté integra lifesciences services, 97 allée Alexandre Borodine, 69800 Saint-Priest, Code Nuts FRK26, lot 27 montant 61 500 EUR HT. Sté Keri M2dical, 219 Laszlo Biro, 74160 Archamps, code nuts FRK28, lot 14 montant 83 027,63 EUR HT. Sté Medicrea International, 5389 route de Strasbourg 69140 Rilleux la Pape, Code Nuts FRK26, lot 18 montant 2 6012,98 EUR HT. Sté Newclips Technics, 45 rue des Garottières, 44115 Haute-Goulaine, Code Nuts FRG01, lot 5 montant 13 883,50 EUR HT. Sté Straumann, 3 rue de la Galmy Chessy, 77701 Marne la Vallée, Code Nuts FR102, lot 25 montant 53 725 EUR HT. Date de conclusion du marché: 2.5.2019: sté Palll Medical, 3 rue des Gaudines, 90234 Saint-Germain-en-Laye, code Nuts FR103, lots 19 et 20 montant 500 EUR HT. Sté SERF, 85 avenue des Bruyères, 69150 Décines Cedex, code Nuts FRK26, lot 6 montant 382 895,35 EUR HT. Sté Smith & Nephew, 40-52 bd du Parc 92200 Neuilly-sur-Seine, code Nuts FR105, lot 11 montant 88 998,50 EUR HT. Sté Vygon, 5 rue Adeline 95440 Écouen, code Nuts FR108, lot 23 montant 2 180 EUR HT. Sté Zimmer Biomet France, 70 rue du Chanoit, 25600 Brognard, code Nuts FRC21, lot 8 montant 11 844,30 EUR HT. Date de conclusion du marché 3.5.2019: Sté Johnson & JOhnson, 1 rue Camille Desmoulins 92787 Issy-les-Moulineaux, code Nuts FR105, lots 1, 2, 4, 9, 10 et 15 montant 537 975,60 EUR HT. Sté Stryker France, ZAC de Satolas Green 69881 Meyzieu, Code Nuts FRK26, lot 17 montant 21 465,50 EUR HT. Date de conclusion du marché 10.5.2019: sté Serf Extremity, 85 avenue des Bruyères, 69150 Décines Cedex, Code Nuts FRK26, lot 12 montant 32 800,85 EUR HT. Lots déclarés sans suite: 3, 7, 16 et 28. Lots infructueux: 22, 29 et 30. Lots avec essais en cours: 13 et 21.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Plaats: Nice Cedex 1
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 498997860

Internetadres: http://nice.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Secrétariat général pour les affaires générales comité consultatif interrégional amiable des litiges
Postadres: boulevard Franck Peytral
Plaats: Marseille
Postcode: 13282
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 491156374
Fax: +33 491156190
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Plaats: Nice Cedex 1
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 489978600

Internetadres: http://nice.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019