Leveringen - 293809-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dillingen an der Donau: Diensten voor voortgezet beroepsonderwijs

2019/S 120-293809

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landratsamt Dillingen a. d. Donau
Postadres: Große Allee 24
Plaats: Dillingen an der Donau
NUTS-code: DE277
Postcode: 89407
Land: Duitsland
Contactpersoon: Fachbereich 14
E-mail: ausschreibungen@landratsamt.dillingen.de
Telefoon: +49 907151187
Fax: +49 90715133187

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.landratsamt.dillingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Staatliche Berufsschule Lauingen – Exzellenzzentrum – Industrie 4.0 – Ausstattung Lehrmittel Robotik

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80212000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Für die Grundlagenausbildung soll eine Ausstattung im Bereich Sensorik, SPS Programmierung und Robotik beschafft werden. Diese soll zur Vorbereitung für die Industrie 4.0 Lernfabrik genutzt werden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 470 091.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grundlagen Sensorik und SPS Programmierung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000
31520000
39121200
39112000
48190000
39162100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE277
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staatliche Berufsschule Lauingen

Friedrich-Ebert-Str. 14

89415 Lauingen (Donau)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Für die Grundlagenausbildung soll eine Ausstattung im Bereich Sensorik und SPS Programmierung beschafft werden, die zur Vorbereitung für die Industrie 4.0 Lernfabrik genutzt werden soll.

Nicht nur traditionelle Sensoren zur Objekterkennung wie Optische Sensoren mit Lichtleiter, Näherungsschalter, ... sollen dabei behandelt werden, sondern auch neue Themen wie intelligente Sensoren mit Busanschaltung (z. B. I/O Link).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Funktionalitäten / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Pädagogisches Konzept / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Raumkonzept / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Robotik-Lernstationen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80212000
42000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE277
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Für die Grundlagenausbildung soll eine Ausstattung im Bereich Robotik beschafft werden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Funktionalitäten / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Pädagogisches Konzept / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Raumkonzept / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 053-121348
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Grundlagen Sensorik und SPS Programmierung und Lernfabrik Industrie 4.0

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Festo Didactic SE
Postadres: Rechbergstraße 3
Plaats: Denkendorf
NUTS-code: DE113
Postcode: 73770
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 388 191.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Robotik-Lernstationen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jugard und Künstner GmbH
Postadres: Weidentalstr. 45
Plaats: Altdorf
NUTS-code: DE259
Postcode: 90518
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 461.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Schwaben
Postadres: Fronhof 10
Plaats: Augsburg
Postcode: 86152
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019