Leveringen - 293826-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Ústí nad Labem: Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler

2019/S 120-293826

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajská zdravotní, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25488627
Postadres: Sociální péče 3316/12A
Plaats: Ústí nad Labem
NUTS-code: CZ042
Postcode: 401 13
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Lenka Lacinová
E-mail: lenka.lacinova@kzcr.eu
Telefoon: +420 477114193

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kzcr.eu/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.kzcr.eu/

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Ultrazvukové přístroje - Část 8: Ultrazvukový přístroj pro novorozence II.

Referentienummer: 1610/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33112000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 131 691.60 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ultrazvukový přístroj pro novorozence II.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 073-172010

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Ultrazvukové přístroje - Část 8: Ultrazvukový přístroj pro novorozence II.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nimotech, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 18825605
Postadres: Šumavská 416/15
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064
Postcode: 602 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 388 430.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 131 691.60 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019