Leveringen - 293832-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Magdeburg: Strooizout

2019/S 120-293832

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB), Zentrale
Hasselbachstraße 6
Magdeburg
39104
Duitsland
Contactpersoon: LSBB, Zentrale
E-mail: vergabestelle_lieferungen_leistungen@lsbb.sachsen-anhalt.de
Fax: +49 391-5672720
NUTS-code: DEE03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lsbb.lsa-net.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.evergabe-online.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Tausalz (NaCl) im Zeitraum vom 1.10.2019 bis 31.5.2020

Referentienummer: Z231-021-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Im Lieferzeitraum vom 1.10.2019 bis zum 31.5.2020 hat die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt für den Straßenwinterdienst einen geschätzten Gesamtbedarf von 41 000 Tonnen (100 %) Tausalz (NaCl in Form von Steinsalz). Der Gesamtbedarf ist auf 2 Lose verteilt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 003 512.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der Straßenmeistereien (SM) sowie der Autobahn- und Straßenmeistereien (ASM)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sachsen-Anhalt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Im Lieferzeitraum vom 1.10.2019 bis zum 31.5.2020 hat die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt im Los 1 einen geschätzten Bedarf von 30 000 Tonnen Tausalz.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belieferung der Autobahnmeistereien (AM)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sachsen-Anhalt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Im Lieferzeitraum vom 1.10.2019 bis zum 31.5.2020 hat die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt im Los 2 einen geschätzten Bedarf von 11 000 Tonnen Tausalz.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-180413
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Z231-021-2019
Perceel nr.: 1
Benaming:

Belieferung der Straßenmeistereien (SM) sowie der Autobahn- und Straßenmeistereien (ASM)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deutscher Straßen-Dienst GmbH
Landschaftsstraße 1
Hannover
30159
Duitsland
NUTS-code: DE92
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 197 692.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Z231-021-2019
Perceel nr.: 2
Benaming:

Belieferung der Autobahnmeistereien (AM)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deutscher Straßen-Dienst GmbH
Landschaftsstraße 1
Hannover
30159
Duitsland
NUTS-code: DE92
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 805 820.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabekammer
Ernst-Kamieth-Straße 2
Halle/Saale
06112
Duitsland
Telefoon: +49 345-5141529
Fax: +49 345-5141115
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Nachprüfstelle
Hasselbachstraße 6
Magdeburg
39104
Duitsland
Telefoon: +49 391-56702
E-mail: poststelle@lsbb.sachsen-anhalt.de
Fax: +49 391-5672720

Internetadres: http://www.lsbb.lsa-net.de

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019