Leveringen - 293839-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Düsseldorf: Medisch meubilair, met uitzondering van bedden en tafels

2019/S 120-293839

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universitätsklinikum Düsseldorf
Moorenstraße 5
Düsseldorf
40225
Duitsland
Contactpersoon: Submissionsstelle
Telefoon: +49 211-8116208
E-mail: Submission@med.uni-duesseldorf.de
Fax: +49 21181-19694
NUTS-code: DEA11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uniklinik-duesseldorf.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Apothekengeräte — Sanierung Bettenhaus West

Referentienummer: BhW-043a
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Betäubungsmitteltresor — High-End 2 Stk.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 73 585.72 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universitätsklinikum Düsseldorf

Moorenstraße 5

40225 Düsseldorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Kurzbeschreibung oben und Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-164672
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: E01-75037124
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Becton Dickinson GmbH
Heidelberg
Duitsland
NUTS-code: DE125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 585.72 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPNYBBYW6H

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland
Zeughausstraße 2-10
Köln
50667
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Rheinland
Zeughausstraße 2-10
Köln
50667
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019