Leveringen - 293850-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Joniškis: Diagnosesystemen

2019/S 120-293850

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė
Nationaal identificatienummer: 157659081
Postadres: Pašvitinio g. 21
Plaats: Joniškis
NUTS-code: LT
Postcode: LT-84152
Land: Litouwen
Contactpersoon: Inesa Budrienė
E-mail: vp@joniskioligonine.lt
Telefoon: +370 42651764
Fax: +370 42651879

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://joniskioligonine.eu

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7282

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vaizdo sistema prie video fibrogastroskopo bei kolonoskopo

Referentienummer: 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkama vaizdo sistema prie video fibrogastroskopo bei video kolonoskopo (1 komplektas) bei endoskopų plovimo mašina.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 82 478.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vaizdo sistema prie video fibrogastroskopo bei kolonoskopo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Joniškis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vaizdo sistema prie video fibrogastroskopo bei kolonoskopo (1 komplektas).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoskopų plovimo mašina

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Joniškis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama endoskopų plovimo mašina – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 079-189572
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Vaizdo sistema prie video fibrogastroskopo bei kolonoskopo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Graina“
Nationaal identificatienummer: 147736647
Postadres: Durpyno g. 22
Plaats: Panevėžys
NUTS-code: LT
Postcode: LT-36237
Land: Litouwen
E-mail: v.gudoniene@graina.lt
Telefoon: +370 45570605
Fax: +370 45433540

Internetadres: http://www.graina.lt

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 478.00 EUR
Laagste offerte: 82 478.00 EUR / Hoogste offerte: 82 478.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Šiaulių apygardos teismas
Plaats: Šiauliai
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019