Leveringen - 293860-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Badajoz: Kleine kantooruitrusting

2019/S 120-293860

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia del Área de Salud de Badajoz
Nationaal identificatienummer: Q0600413I
Postadres: Avenida de Huelva, 8
Plaats: Badajoz
NUTS-code: ES431
Postcode: 06005
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia del Área de Salud de Badajoz
E-mail: juanluis.gonzalez@salud-juntaex.es
Telefoon: +34 924218174
Fax: +34 924248054

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.areasaludbadajoz.com

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SKoaYj3xWh0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de material consumible de oficina con lotes reservados con destino al Área de Salud de Badajoz

Referentienummer: CS/01/1118057477/18/PA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de material consumible de oficina con lotes reservados con destino al Área de Salud de Badajoz.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 146 169.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carpetas (varios tipos y medidas)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Carpetas (varios tipos y medidas).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: calidad y características funcionales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Todos los lotes: criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 4: anexo III del PPT / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: entrega unidades adicionales de bienes ofertados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Libros de actas (varios tipos)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Libros de actas (varios tipos).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: calidad y características funcionales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Todos los lotes: criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 4: anexo III del PPT / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: entrega unidades adicionales de bienes ofertados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Etiquetas autoadhesivas (varios tipos y medidas)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199760
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Etiquetas autoadhesivas (varios tipos y medidas).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: calidad y características funcionales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Todos los lotes: criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 4: anexo III del PPT / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: entrega unidades adicionales de bienes ofertados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papel blanco (fotocopiadora)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Papel blanco (fotocopiadora).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: calidad y características funcionales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Todos los lotes: criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 4: anexo III del PPT / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: entrega unidades adicionales de bienes ofertados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grapadora manual

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Grapadora manual.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: calidad y características funcionales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Todos los lotes: criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 4: anexo III del PPT / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: entrega unidades adicionales de bienes ofertados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bolígrafo, lápiz, rotulador (varios tipos)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bolígrafo, lápiz, rotulador (varios tipos).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: calidad y características funcionales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Todos los lotes: criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 4: anexo III del PPT / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: entrega unidades adicionales de bienes ofertados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Archivador, caja archivadora (varios tipos)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Archivador, caja archivadora (varios tipos).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: calidad y características funcionales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Todos los lotes: criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 4: anexo III del PPT / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: entrega unidades adicionales de bienes ofertados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chinchetas, clips, grapas (varios tipos)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chinchetas, clips, grapas (varios tipos).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: calidad y características funcionales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Todos los lotes: criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 4: anexo III del PPT / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: entrega unidades adicionales de bienes ofertados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dietarios

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dietarios.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: calidad y características funcionales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Todos los lotes: criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 4: anexo III del PPT / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: entrega unidades adicionales de bienes ofertados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sellos de caucho

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sellos de caucho.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: calidad y características funcionales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Todos los lotes: criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 4: anexo III del PPT / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: entrega unidades adicionales de bienes ofertados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CD-DVD

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CD-DVD.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: calidad y características funcionales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Todos los lotes: criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Lote 4: anexo III del PPT / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: entrega unidades adicionales de bienes ofertados / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Todos los lotes: criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-435781
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1119057477
Perceel nr.: 1
Benaming:

Carpetas (varios tipos y medidas)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vistalia Integración, S. L.
Nationaal identificatienummer: B14924559
Postadres: C/ Ingeniero Ribera, 5
Plaats: Córdoba
NUTS-code: ES
Postcode: 14013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 504.96 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 791.17 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1119057477
Perceel nr.: 2
Benaming:

Libros de actas (varios tipos)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vistalia Integración, S. L.
Nationaal identificatienummer: B14924559
Postadres: C/ Ingeniero Ribera, 5
Plaats: Córdoba
NUTS-code: ES
Postcode: 14013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 758.68 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 705.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1119057477
Perceel nr.: 3
Benaming:

Etiquetas autoadhesivas (varios tipos y medidas)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vistalia Integración, S. L.
Nationaal identificatienummer: B14924559
Postadres: C/ Ingeniero Ribera, 5
Plaats: Córdoba
NUTS-code: ES
Postcode: 14013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 511.16 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 483.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1119057477
Perceel nr.: 4
Benaming:

Papel blanco (fotocopiadora)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Celimpesa, S. L.
Nationaal identificatienummer: B06423636
Postadres: C/ America, 2
Plaats: Badajoz
NUTS-code: ES
Postcode: 06010
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 619.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 104 835.05 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1119057477
Perceel nr.: 5
Benaming:

Grapadora manual

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vistalia Integración, S. L.
Nationaal identificatienummer: B14924559
Postadres: C/ Ingeniero Ribera, 5
Plaats: Córdoba
NUTS-code: ES
Postcode: 14013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 487.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 882.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1119057477
Perceel nr.: 6
Benaming:

Bolígrafo, lápiz, rotulador (varios tipos)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vistalia Integración, S. L.
Nationaal identificatienummer: B14924559
Postadres: C/ Ingeniero Ribera, 5
Plaats: Córdoba
NUTS-code: ES
Postcode: 14013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 979.34 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 348.55 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1119057477
Perceel nr.: 7
Benaming:

Archivador, caja archivadora (varios tipos)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Crispat Papel, S. L.
Nationaal identificatienummer: B06143523
Postadres: Carretera Valverde, kilómetro 2.6
Plaats: Badajoz
NUTS-code: ES
Postcode: 06010
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 882.07 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 674.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1119057477
Perceel nr.: 8
Benaming:

Chinchetas, clips, grapas (varios tipos)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vistalia Integración, S. L.
Nationaal identificatienummer: B14924559
Postadres: C/ Ingeniero Ribera, 5
Plaats: Córdoba
NUTS-code: ES
Postcode: 14013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 277.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 483.87 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1119057477
Perceel nr.: 11
Benaming:

CD-DVD

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gráficas Tartessos, S. L.
Nationaal identificatienummer: B91107524
Postadres: C/ Padre Mendez Casariego, 6, bajo, local 3
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES
Postcode: 41003
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 090.91 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 965.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Comisión Jurídica de Extremadura
Postadres: Avenida Sinforiano Madroñero, 1
Plaats: Badajoz
Postcode: 06011
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Comisión Jurídica de Extremadura
Postadres: Avenida Sinforiano Madroñero, 1
Plaats: Badajoz
Postcode: 06011
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019