Leveringen - 293864-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Laadschoppen met voorschop

2019/S 120-293864

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Spółka z o.o.
5000147200000
ul. Kombatantów 4
Białystok
15-110
Polen
Contactpersoon: Daniel Michaluk
Telefoon: +48 856784910
E-mail: sekretariat@lech.net.pl
Fax: +48 857322704
NUTS-code: PL841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.lech.net.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

Referentienummer: NDZ.231.4.2019.KP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43250000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki kołowej, która będzie wykorzystywana do przemieszczania i załadunku odpadów na linię sortowniczą w hali przyjęć, przesortowanych odpadów na środki transportu, do przemieszczania kompostu oraz innych materiałów sypkich, fabrycznie nowej, wolnej od wad, wyprodukowanej nie wcześniej niż w roku 2019, spełniającej warunki dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, co do których wymagania i parametry zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym tom III SIWZ (OPZ). Parametry techniczne, robocze (masa, moc silnika, obciążenie wywracające) i wyposażenie oferowanej ładowarki muszą odpowiadać wymaganiom określonym w OPZ oraz zapewnić możliwość transportu poziomego i pionowego materiałów sypkich o ciężarze właściwym minimum 1,5Mg/m3. Ładowarka musi być zaprojektowana do pracy w środowisku składowania odpadów o wysokim zapyleniu. Ładowarka musi posiadać certyfikat na znak CE lub równoważny.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy/odbioru jest: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach gmina Juchnowiec Kościelny, położony w odległości około 4 km od południowych granic Białegostoku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki kołowej, która będzie wykorzystywana do przemieszczania i załadunku odpadów na linię sortowniczą w hali przyjęć, prze-sortowanych odpadów na środki transportu, do przemieszczania kompostu oraz innych materiałów sypkich, fabrycznie nowej, wolnej od wad, wyprodukowanej nie wcześniej niż w roku 2019, spełniającej warunki dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, co do których wymagania i parametry zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym tom III SIWZ (OPZ).

2. Parametry techniczne, robocze (masa, moc silnika, obciążenie wywracające) i wyposażenie oferowanej ładowarki muszą odpowiadać wymaganiom określonym w OPZ oraz zapewnić możliwość transportu poziomego i pionowego materiałów sypkich o cię-żarze właściwym minimum 1,5Mg/m3. Ładowarka musi być zaprojektowana do pracy w środowisku składowania odpadów o wysokim zapyleniu. Ładowarka musi posiadać certyfikat na znak CE lub równoważny.

3. Miejscem dostawy/odbioru jest: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach gmina Juchnowiec Kościelny, położony w odległości około 4 km od południowych granic Białegostoku, przy drodze gminnej Białystok – Juchnowiec Kościelny.

4. Minimalny, wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi na oferowaną ładowarkę koło-wą na bezawaryjną pracę ładowarki i osprzętu (w tym na wszystkie podzespoły i części), wynosi 24 miesiące lub 4000 motogodzin w zależności, co wystąpi wcześniej. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi, który będzie punktowany w ramach kryterium oceny ofert – gwarancja jakości i rękojmi, opisanego w pkt. 24 IDW. W trakcie okresu gwarancji jakości, zarówno podstawowego jak i rozszerzonego, Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych przeglądów serwisowych wliczonych w cenę oferty.

5. Szczegółowe warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia – (OPZ) (Tom III SIWZ) oraz we Wzorze Umowy (Tom II SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji jakości i rękojmi na bezawaryjną pracę ładowarki i osprzętu (w tym na wszystkie podzespoły i części) (G) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-084868
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wskutek uznania zarzutów odwołania wykonawcy Hydrosprzęt Spółka Jawna Wiesław Kukla i Elżbieta Kukla, Trzciana, Łąkta Dolna, 32-733, wniesionego w dniu 15.4.2019 r. Wykonawca zarzucił Zamawiającemu naruszenie:

a) Brak czynności otwarcia oferty złożonej przez odwołującego Hydrosprzęt Spółka Jawna Wiesław Kukla i Elżbieta Kukla,

b) Naruszenie art. 93 ustawy Pzp.

W konsekwencji Odwołujący wniósł o: „unieważnienie postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej (...)”. Do 18.4.2019 r. nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego. W dniu 29.4.2019 r. Zamawiający na posiedzeniu KIO w dniu 29.4.2019 r. przed otwarciem rozprawy uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Zgodnie z treścią art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, oraz postanowienia KIO o umorzeniu postępowania odwoławczego, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1.Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniające-go wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4.Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

6. Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019