Leveringen - 293866-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Darmstadt: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 120-293866

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vergabestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Postadres: Frankfurter Straße 71
Plaats: Darmstadt
NUTS-code: DE711
Postcode: 64293
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@darmstadt.de
Telefoon: +49 6151133151
Fax: +49 6151133451

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.darmstadt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FFA-Arheilgen, Ausstattung

Referentienummer: DA-2018-0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Palettenregale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 046.80 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Frankfurter Landstr. 275

64291 Darmstadt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Montage von Palettenregalen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 30,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Ästhetik und Design / Weging: 10,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 122-500220
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

FFA-Arheilgen, Ausstattung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Heinrich & Schleyer GmbH
Postadres: Otto-Hahn-Str. 1
Plaats: Kitzingen
NUTS-code: DE268
Postcode: 97318
Land: Duitsland
E-mail: info@heinrich-und-schleyer.de
Telefoon: +49 93219392-42
Fax: +49 93219392-51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 725.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 046.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: VOB-Stelle des Regierungspräsidiums Darmstadt
Postadres: Wilhelminenstr. 1-3
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
E-mail: vobstelle@rpda.hessen.de
Telefoon: +49 6151126348
Fax: +49 6151125816

Internetadres: www.rp-darmstadt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Wilhelminenstr. 1-3
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6151126348
Fax: +49 6151125816
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Wilhelminenstr. 1-3
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6151126348
Fax: +49 6151125816
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019