Leveringen - 293884-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Netwerksoftware

2019/S 120-293884

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Nationaal identificatienummer: Q2826000H
Postadres: C/ Lérida, 32-34
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300
Postcode: 28020
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
E-mail: contratacion@correo.aeat.es
Telefoon: +34 915838071
Fax: +34 915831352

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6Q1RWTT1pLY%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de 26 239 licencias de software Assurance de Microsoft, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Referentienummer: 19840022300
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48210000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de 26 239 licencias de software Assurance de Microsoft, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 719 220.08 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 26 239 licencias de software Assurance de Microsoft, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-185614
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19840022300
Benaming:

Suministro de 26 239 licencias de software Assurance de Microsoft, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Specialist Computer Centres, S. L.
Nationaal identificatienummer: b81644387
Postadres: Avenida de los Encuartes, 19, 2ºC
Plaats: Tres cantos (Madrid)
NUTS-code: ES
Postcode: 28760
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 869 091.74 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 719 220.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019