Leveringen - 293885-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Pozuelo de Alarcón: Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden

2019/S 120-293885

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.
A84818558
Avenida de Radio Televisión, 4
Pozuelo de Alarcón
28223
Spanje
Contactpersoon: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.
Telefoon: +34 913464168
E-mail: licitaciones@rtve.es
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://licitaciones.rtve.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EPANNYb%2BoGQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sistema de grabación HD sin cintas para los estudios de San Cugat

Referentienummer: S-00337-20190116
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31700000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sistema de grabación HD sin cintas para los estudios de San Cugat.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 446 665.34 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
Voornaamste plaats van uitvoering:

RTVE Radio Televisión Española, Sant Cugat, c/ Mercè Vilaret, 1, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistema de grabación HD sin cintas para los estudios de San Cugat.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Criterio técnico objetivo con múltiples documentos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

No hay prórrogas definidas.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: S-00337-20190116-1
Benaming:

Sistema de grabación HD sin cintas para los estudios de San Cugat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Servicios Integrales Unitecnic, S. L.
B61112207
Avenida Isaac Newton, 8
Getafe
28906
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 591 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 446 665.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
RTVE Radiotelevisión Española
Avenida de Radio Televisión, 4
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
28223
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
RTVE Radiotelevisión Española
Avenida de Radio Televisión, 4
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
28223
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019