Leveringen - 293892-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Medische verbruiksartikelen

2019/S 120-293892

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
Wrocław
54-049
Polen
Contactpersoon: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Telefoon: +48 713064419
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Fax: +48 713064867
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii.

Referentienummer: EZ/033/817/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 - PA01 - PA02
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii według

wymienionych niżej części:

Zadanie 1 ÷ Zadanie 19.

Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach

Parametrów” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące

Integralną część SIWZ.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

33140000-3:Materiały medyczne

33182100-0:Defibrylatory

33182210-4:Rozruszniki serca

33182200-1:Urządzenia do stymulacji pracy serca

33141200-2:Cewniki

33190000-8:Różne urządzenia i produkty medyczne

33182240-3:Części i akcesoria do rozruszników serca

33141320-9:Igły medyczne

33141640-8:Dreny

CPV uzupełniające:

PA02-0: Dzierżawa

PA01-7: Wypożyczenie

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 918 916.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Elektroda do ablacji RF z łącznikiem) wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 2 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium - 3 900,00 PLN Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Elektroda diagnostyczna sterowalna do zatoki wieńcowej 10-polowa z łącznikiem) wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 2 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium -1 900,00 zł Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Elektroda diagnostyczna sterowalna do zatoki wieńcowej 4-polowa z łącznikiem) wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 2 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium -3000,00 zł Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Elektroda diagnostyczna 4 polowa o stałej krzywiźnie z łącznikiem) wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 2 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium -1 900.00 zł Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 - PA02
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Zestaw do ablacji RF z użyciem elektrody o zwiększonej głębokości penetracji tkanki) wraz z dzierżawą pompy do elektrod chłodzonych wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 4 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium -8 400.00 zł Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadania 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Zestaw do dostępu transseptalnego) wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 3 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium -4 400.00 zł Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne) wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 1 pozycja

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium -700.00 zł Termin związania ofertą 60 dni

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200 - PA01
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Zestaw do zabiegu krioablacji balonowej) wraz z wypożyczeniem kriokonsoli z butlami z gazem wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 7 pozycji

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium - 24 800,00 PLN

Termin związania ofertą 60 dni

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 - PA02
33190000
33141640
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Zestaw do ablacji z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D) wraz z dzierżawą systemu elektroanatomicznego 3D wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 12 pozycji

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium -6 100.00 zł Termin związania ofertą 60 dni

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182210 - PA02
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Stymulator dwujamowy z elektrodami) wraz z dzierżawą 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 3 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium -11 200,00 zł Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 11

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182210 - PA02
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Stymulator dwujamowy z elektrodami) wraz z dzierżawą 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 3 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium- 27 200,00 zł. Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 12

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100 - PA02
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Kardiowerter jednojamowy z elektrodą) wraz z dzierżawą 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 3 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium- 25 300,00 zł. Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 13

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100 - PA02
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Kardiowerter jednojamowy z dodatkowymi funkcjami z elektrodą) wraz z dzierżawą 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 3 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium- 7 800,00 zł. Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 14

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100 - PA02
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Kardiowerter dwujamowy z elektrodami) wraz z dzierżawą 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 4 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium- 15 500,00 zł. Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 15

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182100 - PA02
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wadium- 4,300,00 zł. Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Kardiowerter dwujamowy z dodatkowymi funkcjami i elektrodami) wraz z dzierżawą 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ. 1 część, 4 pozycje

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium - 4 300,00 zł Termin związania ofertą 60 dni Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie depozytu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 16

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182200 - PA02
33140000
33182240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Zestaw do implantacji CRT–D

Z elektrodami) wraz z dzierżawą 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń

Wymienionych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ.

1 część, 8 pozycji

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium- 27 500,00 zł.

Termin związania ofertą 60 dni

Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie

Depozytu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 17

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182200 - PA02
33140000
33182240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Stymulacja resynchronizacyjna - Zestaw

CRT – P) wraz z dzierżawą 3 programatorów do pomiarów śródoperacyjnych i kontroli urządzeń wykazanych i

Opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część SIWZ.

1 część, 7 pozycji

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium- 2100,00 zł.

Termin związania ofertą 60 dni

Wykonawca zdeponuje w Siedzibie Zamawiającego wyroby, w ilościach wskazanych w SIWZ w formie

Depozytu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 18

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Introduktor rozrywalny do przezżylnego

Wprowadzania elektrod) wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów”

Stanowiących integralną część SIWZ.

1 część, 1 pozycja

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium- 1 200,00 zł.

Termin związania ofertą 60 dni

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 19

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji i elektrofizjologii (Sprzęt do zabiegów naprawczych)

Wykazanych i opisanych w „Formularzu cenowym” oraz „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część

SIWZ.

1 część, 6 pozycji

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium- 700,00 zł.

Termin związania ofertą 60 dni

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 120-272683
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Zadanie 8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polen
Telefoon: +48 224656900
E-mail: order.poland@medtronic.com
Fax: +48 224656952
NUTS-code: PL911

Internetadres: www.medtronic.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 241 600.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 241 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Zadanie 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biotronik Polska Sp. z o. o.
ul. Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polen
Telefoon: +48 618681465
E-mail: logistyka@biotronik.pl
Fax: +48 618687028
NUTS-code: PL418

Internetadres: www.biotronik@biotronik.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 421 400.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 385 400.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HAGMED Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Tomaszowska 32
Rawa Mazowiecka
96- 200
Polen
Telefoon: +48 468144429
E-mail: handlowy@hagmed.com
Fax: +48 468112125
NUTS-code: PL911

Internetadres: www.hagmed.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 152 100.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 111 300.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadanie 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HAGMED Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Tomaszowska 32
Rawa Mazowiecka
96-200
Polen
Telefoon: +48 468144429
E-mail: handlowy@hagmed.com
Fax: +48 468112125
NUTS-code: PL911

Internetadres: www.hagmed.com.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 98 200.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Zadanie 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HAGMED Sp. z o. o. Sp. k.
ul.Tomaszowska 32
Rawa Mazowiecka
96-200
Polen
Telefoon: +48 468144429
E-mail: handlowy@hagmed.com
Fax: +48 468112125
NUTS-code: PL911

Internetadres: www.hagmed.com.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 100.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zadanie 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biotronik Polska Sp. z o. o.
ul. Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polen
Telefoon: +48 618681465
E-mail: logistyka@biotronik.pl
Fax: +48 618687028
NUTS-code: PL418

Internetadres: www.biotronic.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 196 800.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 222 400.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Zadanie 6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abbott Medical Sp. z o. o
ul.Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Polen
Telefoon: +48 222095900
E-mail: EU_PolandCS@abbott.com
Fax: +48 222095955
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 220 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 212 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Zadanie 7

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HAGMED Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Tomaszowska 32
Rawa Mazowiecka
96-200
Polen
Telefoon: +48 468144429
E-mail: handlowy@hagmed.com
Fax: +48 468112125
NUTS-code: PL911

Internetadres: www.hagmed.com.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 200.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Zadanie 9

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abbott Medical Sp. z o. o.
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Polen
Telefoon: +48 222095900
E-mail: EU_PolandCS@abbott.com
Fax: +48 222095955
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 308 720.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 282 480.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Benaming:

Zadanie 10

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic Poland Sp. z o. o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polen
Telefoon: +48 224656900
E-mail: order.poland@medtronic.com
Fax: +48 224656952
NUTS-code: PL911

Internetadres: www.medtronic.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 562 072.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 460 024.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 11
Benaming:

Zadanie 11

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic Poland Sp. z o. o.
ul.Polna 11
Warszawa
00-633
Polen
Telefoon: +48 224656900
E-mail: order.poland@medtronic.com
Fax: +48 224566952
NUTS-code: PL911

Internetadres: www.medtronic.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 362 072.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 092 024.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 12
Benaming:

Zadanie 12

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic Poland Sp. z o. o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polen
Telefoon: +48 224656900
E-mail: order.poland@medtronic.com
Fax: +48 224656952
NUTS-code: PL911

Internetadres: www.medtronic.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 265 072.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 016 024.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: 14
Benaming:

Zadanie 14

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic Poland Sp. z o. o.
ul.Polna 11
Warszawa
00-633
Polen
Telefoon: +48 224656900
E-mail: order.poland@medtronic.com
Fax: +48 224656952
NUTS-code: PL911

Internetadres: www.medtronic.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 776 072.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 630 024.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 13
Benaming:

Zadanie 13

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biotronik Polska Sp. z o. o.
ul.Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polen
Telefoon: +48 618681465
E-mail: logistyka@biotronik.pl
Fax: +48 618687028
NUTS-code: PL418

Internetadres: www.biotronik.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 392 072.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 520 048.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17
Perceel nr.: 17
Benaming:

Zadanie 17

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biotronik Polska Sp. z o. o
ul.Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polen
Telefoon: +48 618681465
E-mail: logistyka@biotronik.pl
Fax: +48 618687028
NUTS-code: PL418

Internetadres: www.biotronik.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 106 072.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 104 848.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: 15
Benaming:

Zadanie 15

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abbott Medical Sp. z o. o
ul. Władysława Broniewskiego
Warszawa
01-785
Polen
Telefoon: +48 222095900
E-mail: EU_PolandCS@abbott.com
Fax: +48 222095955
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 215 072.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 218 224.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16
Perceel nr.: 16
Benaming:

Zadanie 16

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abbott Medical Sp. z o. o
ul. Władysława Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Polen
Telefoon: +48 222095900
E-mail: EU_PolandCS@abbott.com
Fax: +48 222095955
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 375 192.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 129 896.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18
Perceel nr.: 18
Benaming:

Zadanie 18

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biotronik Polska Sp. z o. o
ul.Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polen
Telefoon: +48 618681465
E-mail: logistyka@biotronik.pl
Fax: +48 618687028
NUTS-code: PL418
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 19
Benaming:

Zadanie 19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biotronik Polska Sp. z o. o.
ul.Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polen
Telefoon: +48 618681465
E-mail: logistyka@biotronik.pl
Fax: +48 618687028
NUTS-code: PL418

Internetadres: www.biotronik.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 200.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224597700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224597700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019