Leveringen - 293896-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Vaccins

2019/S 120-293896

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Nationaal identificatienummer: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Postadres: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 02-326
Land: Polen
Contactpersoon: Wanda Zbyszyńska
E-mail: w.zbyszynska@zzpprzymz.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zzpprzymz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Szczepionka przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 0,5 ml; Część 1-2; postępowanie znak: ZZP-80/19

Referentienummer: ZZP-80/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionki przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 0,5 ml w liczbie 130 000 dawek, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ oraz na warunkach określonych w Ogólnych warunkach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 003 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szczepionka przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 0,5 ml w liczbie 60 000 dawek

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bezpośredni odbiorca (Dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/ Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest szczepionka przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 0,5 ml w liczbie 60 000 dawek.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich szczepionek i wszystkich części zamówienia), w przypadku:

— przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, lub

— powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin ważności / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymiana szczepionki / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szczepionka przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 0,5 ml w liczbie 70 000 dawek

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bezpośredni odbiorca (Dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/ Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest szczepionka przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 0,5 ml w liczbie 70 000 dawek.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich szczepionek i wszystkich części zamówienia), w przypadku:

— przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, lub

— powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin ważności / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Wymiana szczepionki / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-156618
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Szczepionka przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 0,5 ml w liczbie 60 000 dawek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanofi Pasteur Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: Regon 016287928
Postadres: u. Bonifraterska 17
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 00-203
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 386 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Szczepionka przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 0,5 ml w liczbie 70 000 dawek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanofi Pasteur Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: Regon 016287928
Postadres: ul. Bonifraterska 17
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 00-203
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 617 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp., Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 9, 10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Przystępując do procedury przetargowej Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwotach określonych w SIWZ w ramach każdej części zamówienia, do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą" Zamawiający informuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.

IV.

Zamawiający stosuje zapisy art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.

Klauzula społeczna - dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych.

Zamawiający przewiduje zastosowanie klauzuli społecznej - realizacja zamówienia winna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy,określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.

V.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.5.2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019