Leveringen - 293902-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Murcia: Carrosserieën voor ambulances

2019/S 120-293902

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Murciano de Salud
Nationaal identificatienummer: Q8050008E
Postadres: C/ Central, 7, edificio Habitamia I; Espinardo
Plaats: Murcia
NUTS-code: ES620
Postcode: 30100
Land: Spanje
E-mail: Servicio_contratacion_sms@listas.carm.es
Telefoon: +34 968288032
Fax: +34 968288424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.murciasalud.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.carm.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro para el acondicionamiento de 6 vehículos tipo furgón medio a ambulancia tipo C (soporte vital avanzado), con destino a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la región

Referentienummer: CS/9999/1100864197/18/PA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34211200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro para el acondicionamiento de 6 vehículos tipo furgón medio a ambulancia tipo C (soporte vital avanzado), con destino a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 302 676.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES62
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las instalaciones de la empresa adjudicataria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro para el acondicionamiento de 6 vehículos tipo furgón medio a ambulancia tipo C (soporte vital avanzado), con destino a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Oferta técnica / Weging: 41
Kwaliteitscriterium - Naam: Servicio postventa de mantenimiento / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Ampliación del plazo de garantía / Weging: 5
Prijs - Weging: 46
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 209-476724
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Suministro para el acondicionamiento de 6 vehículos tipo furgón medio a ambulancia tipo C (soporte vital avanzado), con destino a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la región

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Euro Gaza Emergencias, S. L.
Nationaal identificatienummer: B65444481
Postadres: Avenida de Córdoba, 136: El Arrecife
Plaats: La Carlota (Córdoba)
NUTS-code: ES613
Postcode: 14191
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 916.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 302 676.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Función Pública
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje

Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servicio de Obras y Contratación
Postadres: C/ Central, 7, edificio Habitamia I; Espinardo
Plaats: Murcia
Postcode: 30100
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019