Leveringen - 293916-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Verkeersbewakingsuitrusting

2019/S 120-293916

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 094-226754)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polen
Contactpersoon: Ewelina Wojtas
Telefoon: +48 178754636
E-mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS-code: PL823

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bip.erzeszow.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.erzeszow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa inteligentnych systemów transportowych służących rozbudowie i integracji transportu publicznego na terenie Rzeszowa

Referentienummer: CZ-I.271.42.109.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34970000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1) Część I – Inteligentny system rejestrujący przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych,

2) Część II – Podsystem priorytetu przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dla pojazdów uprzywilejowanych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 094-226754

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 05/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:45
Te lezen:
Datum: 05/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: