Leveringen - 293917-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Personenwagens

2019/S 120-293917

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 118-289026)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
Postadres: os. Zgody 18
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 31-951
Land: Polen
Contactpersoon: asp. Paweł Zelek
E-mail: szkola@sapsp.pl
Telefoon: +48 126819700
Fax: +48 126819709

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sapsp.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa samochodu lekkiego operacyjnego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Referentienummer: WK-I.2370.21.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu lekkiego operacyjnego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-289026

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: