Leveringen - 293918-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Uitrusting voor nucleaire, biologische, chemische en stralingsbescherming

2019/S 120-293918

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 116-284220)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postadres: ul. Kopernika 36
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 31-501
Land: Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: amatys@su.krakow.pl
Telefoon: +48 124247216
Fax: +48 124247120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.su.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa osłon RTG (NSSU.DFP.271.32.2019.AM)

Referentienummer: NSSU.DFP.271.32.2019.AM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa osłon RTG.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 116-284220

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: Część 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Wadium wynosi: Część 1: 11 000,00 PLN

Termin wykonania zamówienia:

1.Do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Zgodnie z załącznikiem 1 i 1a w zakresie kolumny „Ilość sztuk - dostawa do 15.XI.2019 r.”: do 15.11.2019 r.

Te lezen:

Wadium wynosi: Część 2: 11 000,00 PLN

Termin wykonania zamówienia:

1.Do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Zgodnie z załącznikiem 1 i 1a w zakresie kolumny „Ilość sztuk – dostawa do 15.XI.2019 r.”: do 15.11.2019 r.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: