Leveringen - 293929-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Netwerk-upgrade

2019/S 120-293929

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 109-264788)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Nationaal identificatienummer: 5156700000
Postadres: Kolodvorska ulica 15
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Mateja Kobalej
E-mail: javna.narocila@zpiz.si
Telefoon: +386 14745367
Fax: +386 12326595

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zpiz.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prenova računalniškega omrežja

Referentienummer: 430-13/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32428000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je prenova računalniškega omrežja in sistema IP telefonije, in sicer po sklopih:

Sklop 1: Prenova računalniškega omrežja,

Sklop 2: Prenova sistema IP telefonije.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-264788

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Naročnik v prilogi objavlja 2. spremembo razpisne dokumentacije (velja za Sklop 2.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: