Leveringen - 293930-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Koper: Laboratoriumreagentia

2019/S 120-293930

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 105-255055)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Zdravstveni dom Koper Casa Della Sanita Capodistria
5728231000
Dellavallejeva ulica 3
Koper - Capodistria
6000
Slovenië
Contactpersoon: lara.markezic@zd-koper.si, Lara Markežič
Telefoon: +386 56647220
E-mail: lara.markezic@zd-koper.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zd-koper.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava laboratorijskega materiala in reagentov - popravek

Referentienummer: JN-EU-1/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava laboratorijskega materiala in reagentov za obdobje 3 let.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 105-255055

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Dodatne informacije
In plaats van:
Te lezen:

Popravek razpisne dokumentacije zaradi spremembe zahtev po finančnih zavarovanjih.

Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 05/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 05/07/2019
Te lezen:
Datum: 09/07/2019
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
In plaats van:
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Popravek razpisne dokumentacije zaradi spremembe zahtev po finančnih zavarovanjih.