Leveringen - 293932-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Maribor: Software en informatiesystemen

2019/S 120-293932

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 102-246573)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Univerzitetni klinični center Maribor
5054150000
Ljubljanska ulica 5
Maribor
2000
Slovenië
Contactpersoon: oddelek nabave opreme
Telefoon: +386 23211877
E-mail: regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ukc-mb.si/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Najem programske opreme za obvladovanje nabavnega in materialnega poslovanja

Referentienummer: 460-1(810203)/2019-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Najem programske opreme za obvladovanje nabavnega in materialnega poslovanja za obdobje 10 let.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-246573

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Popravek razpisne dokumentacije.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 10/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:01
Te lezen:
Datum: 10/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313294/RD_Popravek_1.zip