Leveringen - 293934-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Servers

2019/S 120-293934

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 102-246733)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Česká národní banka
48136450
Na Příkopě 28
Praha 1
115 03
Tsjechië
Contactpersoon: Vojtěch Dyluš
E-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cnb.cz

Adres van het kopersprofiel: https://ezak.cnb.cz

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka serverů platformy x86/x64

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 48 ks serverů platformy x86/x64 s příslušenstvím (dále jen „servery“). Ke každému ze serverů je účastník povinen dodat asistenční CD/DVD se software pro zprovoznění serveru komunikující v českém či anglickém jazyce, nebo zpřístupnit na internetu odkaz (y), ze kterého půjde potřebný software stáhnout a uložit na optické médium, předmětný software může být případně uložen na jiném paměťovém nosiči přímo v serveru.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-246733

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: