Leveringen - 293938-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Napels: Instrumentarium voor röntgentherapie

2019/S 120-293938

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-251564)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Postadres: Via S. Pansini 5
Plaats: Napoli
NUTS-code: ITF33
Postcode: 80131
Land: Italië
Contactpersoon: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II — Via S. Pansini 5 — 80131 Napoli
E-mail: assorgi@unina.it
Telefoon: +39 817462945
Fax: +39 817464342

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policlinico.unina.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lotto 1 — Fornitura n. 4 archi a C (B.O. Ortopedia, Urologia, Pediatria, piastra endoscopica) — Lotto 2 — Fornitura n. 1 arco a C (B.O. Chirurgia Cardiovascolare)

Referentienummer: gara 3602
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33151200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gara 3602 — Lotto 1 — Fornitura di n. 4 archi a C (per le esigenze del B.O. di Ortopedia, del B.O. di Urologia, del B.O di Pediatria, del B.O. della nuova piastra endoscopica); Lotto 2 — Fornitura di n. 1 arco a C (per le esigenze del B.O. di Chirurgia Vascolare) dell’A.O.U. Federico II di Napoli

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251564

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti entro il 5.7.2019 ore 12:00

Scadenza presentazione offerte entro il 15.7.2019 ore 12:00

Data di apertura delle offerte: il 18.7.2019 ore 10:00