Leveringen - 293949-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Olomouc: Glaswerk voor laboratoria, voor hygiënisch of farmaceutisch gebruik

2019/S 120-293949

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-251474)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzita Palackého v Olomouci
Nationaal identificatienummer: 61989592
Postadres: Křížkovského 511/8
Plaats: Olomouc
NUTS-code: CZ071
Postcode: 771 47
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
E-mail: petra.jungova@upol.cz
Telefoon: +420 585631117
Fax: +420 585631012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upol.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.upol.cz/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PřF/ITI – Dodávka kolon a souvisejícího laboratorního spotřebního materiálu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33790000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolon a souvisejícího laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251474

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.13
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Identifikujte projekt:
In plaats van:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323 „Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Te lezen:

Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: II.2.13
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Identifikujte projekt:
In plaats van:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323 „Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Te lezen:

Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

VII.2)Overige nadere inlichtingen: