Leveringen - 293958-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Tampere: Medische apparatuur

2019/S 120-293958

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 105-255211)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Tuomi Logistiikka Oy
2722581-6
Tampere
Finland
Contactpersoon: Aila Peltonen
Telefoon: +358 503605161
E-mail: aila.peltonen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-code: FI197

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.1)Naam en adressen
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0818235-5
Hämeenlinna
Finland
E-mail: aila.peltonen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-code: FI1C2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.khshp.fi

I.1)Naam en adressen
Kanta-logistiikka Oy
2925268-2
Hämeenlinna
Finland
E-mail: aila.peltonen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-code: FI1C2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kantalog.fi/

I.1)Naam en adressen
Tuomi Logistiikka Oy
2722581-6
Tampere
Finland
E-mail: aila.peltonen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-code: FI197

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tuomilogistiikka.fi/

I.1)Naam en adressen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0826597-8
Tampere
Finland
E-mail: aila.peltonen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-code: FI197

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diatermialaitteet ja savuimulaitteet

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tuomi Logistiikka kilpailuttaa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaahoitopiirien eri yksiköiden tarpeisiin diatermialaitteet, savuimurit sekä niiden laitesidonnaiset tarvikkeet sopimuskaudeksi, joka on voimassa kaksi (2) vuotta. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 105-255211

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Teknisesti muutettu järjestelmään osatarjousten salliminen.