Leveringen - 293958-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Tampere: Medische apparatuur

2019/S 120-293958

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 105-255211)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tuomi Logistiikka Oy
Nationaal identificatienummer: 2722581-6
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI197
Land: Finland
Contactpersoon: Aila Peltonen
E-mail: aila.peltonen@tuomilogistiikka.fi
Telefoon: +358 503605161

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0818235-5
Plaats: Hämeenlinna
NUTS-code: FI1C2
Land: Finland
E-mail: aila.peltonen@tuomilogistiikka.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.khshp.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kanta-logistiikka Oy
Nationaal identificatienummer: 2925268-2
Plaats: Hämeenlinna
NUTS-code: FI1C2
Land: Finland
E-mail: aila.peltonen@tuomilogistiikka.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kantalog.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tuomi Logistiikka Oy
Nationaal identificatienummer: 2722581-6
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI197
Land: Finland
E-mail: aila.peltonen@tuomilogistiikka.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tuomilogistiikka.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0826597-8
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI197
Land: Finland
E-mail: aila.peltonen@tuomilogistiikka.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diatermialaitteet ja savuimulaitteet

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tuomi Logistiikka kilpailuttaa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaahoitopiirien eri yksiköiden tarpeisiin diatermialaitteet, savuimurit sekä niiden laitesidonnaiset tarvikkeet sopimuskaudeksi, joka on voimassa kaksi (2) vuotta. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 105-255211

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Teknisesti muutettu järjestelmään osatarjousten salliminen.